สิงคโปร์เสนอ"สมาร์ทซิตีอาเซียน" ยกระดับเทคโนโลยี-ธุรกิจภูมิภาค

       นายวิเวียน บาลากริชนัน รมว.การต่างประเทศสิงคโปร์ ในฐานะประธานหมุนเวียนของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประจำปีนี้ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันอังคาร เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดที่ "ยืดหยุ่นและมีความเป็นนวัตกรรม" โดยหมายถึงการร่วมกันสร้างสรรค์  "เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ" เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างความรู้ทางเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่อไป
          ทั้งนี้ รมว.การต่างประเทศสิงคโปร์กล่าวด้วยว่า แผนการก่อตั้งเครือข่ายสมาร์ทซิตียังเป็นไปเพื่อการขยายโอกาสสำหรับคนรุ่นปัจจุบันในการริเริ่มและพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลต่อไป ตลอดจนการมีส่วนร่วมระกับภูมิภาคในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยงถึงกันด้วย อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวยังอยู่ในขั้นกรอบความคิดเริ่มต้นและต้องมีการหารือกันอีกหลายระดับในอนาคต
          นอกเหนือจากการหารือกันในกรอบกว้างเกี่ยวกับแนวคิดเครือข่ายสมาร์ทซิตีแล้ว หัวข้ออื่นที่สำคัญสำหรับการประชุมครั้งนี้แน่นอนว่าต้องมีสถานการณ์ด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามกรอบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการยกระดับความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย.