รายงาน: "กสท"ขยายโครงข่าย LoRa รับกระแส IoT

เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตกลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะใกล้ตัว เช่น ทีวี ตู้เย็น แอร์คอนดิชั่นฯลฯ และยังรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ และอยู่ระหว่างพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตทุกด้านของมนุษย์
          ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดเผยว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าจะเกิดอุปกรณ์ IoT บนโลกเพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านอุปกรณ์สำหรับประเทศไทยปัจจุบันทุกภาคส่วนกำลังให้ความสนใจและมีแนวโน้มการใช้งาน IoT มากขึ้นบริษัทจึงจำเป็นต้องสร้างโครงข่ายสื่อสารใหม่ คือ LoRaWan ขึ้นเพื่อจะรองรับให้อุปกรณ์ IoT จำนวนมหาศาลนี้เชื่อมโยงส่งข้อมูลสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          โดย LoRaWan (Long-Range Wide Area Network) หรือเรียกว่าโครงข่าย LoRa คือโครงข่ายบนคลื่นความถี่เฉพาะเพื่อใช้งานกับ  IoT เสมือนเป็นถนนเลนพิเศษ แยกจากคลื่นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้สื่อสารทั่วๆ ไปนั่นเองอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงข่าย LoRa ได้เปิดใช้งานแล้วในหลายพื้นที่เช่นกรุงเทพฯ, ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, ชลบุรี, น่าน, ระยอง, สระบุรี, สุราษฎร์ธานีเป็นต้น และจะเร่งขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้
          นอกจากนี้  CAT ยังมุ่งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา IoT ในกลุ่มคนไทยรุ่นใหม่มากขึ้น โดยส่งเสริมโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาความรู้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอุปกรณ์  IoT และได้นำไปต่อยอดใช้ประโยชน์พัฒนาสังคมและประเทศชาติในมิติต่างๆ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมและนำประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน
          สำหรับโครงการที่ CAT ได้ทำไปล่าสุดเมื่อวันที่ 7-13 ม.ค.ที่ผ่านมาคือ"TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 12" ที่ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นการร่วมกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(วิทยาเขตปราจีนบุรี) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีประชันทักษะด้านสมองกลฝังตัวภายใต้หัวข้อระบบอัจฉริยะสำหรับอุทยานแห่งชาติ 4.0 โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ได้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ระบบปฏิบัติการอย่างเข้มข้นรวมกว่า 200 คนจำนวน 40 ทีม
          ทั้งนี้ CAT ได้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย LoRa ส่งกระจายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ของโครงการฯ บนเขาใหญ่ เพื่อให้ระบบปฏิบัติการกล่อง UNPBox ที่ผู้แข่งขันทุกทีมคิดค้นขึ้นสามารถสื่อสารและสั่งการผ่านโครงข่าย LoRa  โดยมีการรับส่งข้อมูลกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของอุทยานฯ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทีมเจ้าหน้าที่ CAT ได้ฝึกอบรมให้ผู้แข่งขันทุกทีมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งระบบปฏิบัติการ การประมวลผลสัญญาณ ตลอดจนการทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บนโครงข่าย LoRa เพื่อนำไปพัฒนาระบบสมองกลบนโครงข่าย LoRa ให้ตอบโจทย์ตรงตามที่ต้องการ
          โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการได้มีผลงานระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีม HookWorm จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง,รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม KU A Team จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน, รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมชมพูพันธ์ทิพย์-2 สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น  และรางวัลชมเชยทีม See-It  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          "เชื่อว่าอีกไม่นาน LoRaWAN จะขยายศักยภาพการเป็นโครงข่ายพื้นฐานที่สำคัญในการรองรับการพัฒนา IoT ของประเทศไทย โดยวันนี้การประยุกต์ใช้โครงข่าย LoRaWAN เชื่อมต่อการสื่อสารระบบอัจฉริยะสำหรับอุทยานแห่งชาติ 4.0  ในโครงการ TESA Top Gun Rally 2018 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่มีการใช้งานจริงของโครงข่าย LoRaWAN เพื่อรองรับ IoT ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ CAT ได้ร่วมต่อยอดการพัฒนาเยาวชนด้านสมองกลของไทยไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน IoT เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย"