ดันผู้มีรายได้น้อยใช้เน็ตฟรี 3 ปี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบการรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ศูนย์ยูโซ่ เน็ต (USO NET) โรงเรียนบ้านน้ำโจน จ.กาญจนบุรี ว่า ขณะนี้ กสทช.อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อหามาตรการทำให้ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่โครงการจัดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชายขอบ (เน็ตชายขอบ) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน โดยสามารถต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตไปยังครัวเรือนและใช้ฟรีในอัตรา 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี
          "กสทช.จะกำหนดเงื่อนไขว่า ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน มีสิทธิ์ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเดือนละ 200 บาทฟรี เป็นเวลา 3 ปี ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป ก็มีสิทธิ์ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตไปยังครัวเรือนได้ แต่ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือน เดือนละ 200 บาท โดยประชาชนที่มีสิทธิ์จะต้องมาลงทะเบียนกับ กสทช. คาดว่าเงื่อนไขต่างๆ จะมีความชัดเจนในกลางปี 2561 นี้"
          สำหรับพื้นที่ที่มีสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี จะเป็นพื้นที่ในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน หรือเน็ตชายขอบที่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการไวไฟฟรีในหมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพสต.) ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 775,027 ครัวเรือน เข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต ลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้อินเตอร์เน็ตในการสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชนด้วย
          นายฐากร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีหมู่บ้านประมาณ 75,000 หมู่บ้าน ซึ่งรัฐมีนโยบายให้ทุกหมู่บ้านมีอินเตอร์เน็ตไว้ใช้งาน และมีจุดให้บริการไวไฟฟรีหมู่บ้านละ 1 จุดนั้น ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่าจะมีจุดให้บริการไวไฟฟรีหมู่ละ 1 จุด จำนวน 44,352 หมู่บ้านเท่านั้น แบ่งเป็น 1.โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) 24,700 หมู่บ้าน 2.โครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ดำเนินการโดย กสทช.และ 3.โครงการเน็ตประชารัฐ 15,732 หมู่บ้านดำเนินการโดย กสทช. ส่วนที่เหลือ 30,648 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่เอกชนเข้าไปลงทุนและให้บริการอย่างครบครันแล้ว กสทช. และรัฐไม่จำเป็นต้องเข้าไปติดตั้งจุดให้บริการไวไฟฟรี.