"ดีอี"เดินหน้าพัฒนา7เมืองอัจฉริยะปี61

 กรุงเทพธุรกิจ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการดำเนินงานสำคัญ คือ การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล  ดำเนินการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ใน 6 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ จ.ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ 1 เมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร ผ่านมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของดีป้า 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การให้ความช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
          2. ศึกษา ส่งเสริม วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมดิจิทัลโดยภาครัฐ และ 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยภาคเอกชน
          สำหรับความคืบหน้าของพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด เริ่มที่จ.ภูเก็ต ถือเป็นจังหวัดแรกของโครงการฯ ขณะนี้ ได้มีการขับเคลื่อนต่อยอด โครงการ 4 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้มีการนำอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) เข้ามาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการทำงานในส่วนต่าง ๆ
          ในส่วนของจ.ขอนแก่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และร่วมมือกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ปี 2572 พร้อมกับประกาศใช้ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น สมาร์ทซิตี้ เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานสมาร์ทซิตี้ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
          ด้านจ.เชียงใหม่ ได้ริเริ่มโครงการ สมาร์ทนิมมานเหมินทร์ จากความร่วมมือ ของ 3 หน่วยงานหลัก คือ จ.เชียงใหม่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ ดีป้า นอกจากนี้ ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ดีป้ายังได้วางแผนดำเนินการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ เขตอุตสาหกรรมอีอีซี โดยเฉพาะใน จ.ชลบุรี จะมีการติดตั้งเสาประชารัฐจำนวน 100 ต้น เพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และยังร่วมนำข้อมูลของเมืองมาต่อยอดให้เกิดบริการที่ตอบสนองคน ในพื้นที่ด้วย