IFAชี้ADVANCทำเทนเดอร์CSL หุ้นละ7.80บาทราคาเหมาะสม

 “บล.ไอ วี โกลบอล” ที่ปรึกษาการเงินอิสระชี้ AWN ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CSL ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท เหมาะสม ส่วนกรณีเพิกถอนหุ้น CSL ออกจาก ตลท. กระทบโดยตรงต่อผู้ที่ยังถือหุ้น CSL เหตุขาดสภาพคล่องซื้อขายหุ้น
          นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CSL เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CSL
          หลังจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN บริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) โดยมีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560-22 ม.ค. 2561
          ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นของ CSL โดยวิธีต่างๆ 5 วิธี ได้แก่ 1.วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 2.วิธีมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 3.วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Price Approach หรือ VWAP) 4.วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) และ 5.วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการที่ประเมินโดยวิธีการต่างๆ อยู่ระหว่าง 1.16-13.56 บาท/หุ้น
          ขณะเดียวกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมที่คำนวณจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ในกรณีฐาน (Base Case) ของ CSL จะเท่ากับ 6.38 บาท/หุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ CSL ตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เท่ากับ 1.42 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นต่ำกว่า 18.21% ของราคาเสนอซื้อ
          นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ซึ่งให้ช่วงราคายุติธรรมอยู่ระหว่าง 5.63-7.31 บาท/หุ้น โดยจากช่วงราคายุติธรรมจะเห็นได้ว่าราคาเสนอซื้อเป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมของกิจการที่คำนวณโดยที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นโดยราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงมูลค่ายุติธรรมต่ำกว่าราคาเสนอซื้อเท่ากับ 0.49-2.17 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นต่ำกว่า 6.28-27.82% ดังนั้น ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ที 7.80 บาท/หุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม
          สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญของกิจการทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ AWN ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 594,514,769 หุ้น คิดเป็น 100% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 7.80 บาท/หุ้น โดยเงินทุนที่ AWN จะต้องใช้เท่ากับ 4,637,215,198.20 บาท และจะชำระเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำเสนอซื้อครั้งนี้จะมาจากกระแสเงินสดภายในของผู้ทำคำเสนอซื้อ หือเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
          ส่วนกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเพิกถอนหุ้นของ CSL ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อนั้น ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ยังดำรงถือหุ้นของ CSL จากการที่จะไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะส่งผลทำให้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น และผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีกำไรจากการขายหุ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ กิจการยังคงต้องปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับในฐานะการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ในส่วนของสถานะของผู้ถือหุ้นของกิจการก็ยังคงสถานะเดิม