ความสำเร็จเน็ตประชารัฐ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ประกาศความสำเร็จการขยายความเท่าเทียมและทั่วถึง ในการบริการอินเทอร์เน็ต 24,700 หมู่บ้าน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 สำหรับประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0  โดยบมจ.ทีโอทีได้ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (เอฟทีทีเอ็กซ์) ไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศครบแล้ว โดยแบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,468 หมู่บ้าน ภาคเหนือ 4,416 หมู่บ้าน ภาคใต้ 3,097 หมู่บ้าน ภาคกลาง 2,084 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 1,554 หมู่บ้าน กรุงเทพฯและปริมณฑล 81 หมู่บ้าน
          การขยายติดตั้งโครงข่ายครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขยายความเท่าเทียม ให้ทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน