ดีอีเล็งปี62ของบ1.9หมื่นล้าน ดัน5เรื่องหนุนดิจิทัลไทยแลนด์

กระทรวงดิจิทัลฯ เล็งของบฯปี 62 กว่า 19,000 ล้านบาท ดัน 5 เรื่องหลัก หนุนดิจิทัลไทยแลนด์ พร้อมดึงคน กสทช.-คลัง ช่วยปั้นคนดิจิทัล เร่งอบรมความรู้ต่อยอดใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หลังติดตั้งแล้ว 24,700 หมู่บ้าน
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เตรียมร่างแผนงานเพื่อของบประมาณประจำปี 2562 (ต.ค. 2561-ก.ย. 2562) ในวงเงิน 19,000 ล้านบาท โดยใช้กรอบการทำงานที่สามารถวัดผลได้จริง และระบุให้ชัดเจนว่างบประมาณดังกล่าวนั้นใช้ในส่วนใด
          ทั้งนี้ เป้าหมายหลักการของบประมาณครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.โครงการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 2.โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสังคมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 3.โครงการพัฒนาบุคลากรและยกระดับความสามารถบุคคลด้านดิจิทัล 4.พัฒนาในเรื่องไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ และ 5.โครงการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA)
          นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เร่งพัฒนาบุคลากรและยกระดับการทำงาน ด้วยการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยการขอยืมตัวบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านที่กระทรวงดิจิทัลฯ ยังไม่มี จากสำนักงานคระกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง จำนวน 1 คน เพื่อมาทำงานร่วมกับส่วนงานกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ทิ้งงานจากต้นสังกัด
          ขณะเดียวกันกระทรงดิจิทัลฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขอทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศในระดับตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งปกติรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนอยู่แล้ว
          โดยเบื้องต้นในปี 2560 มีผู้ขอเข้าร่วมรับทุนแล้วจำนวน 9 ทุนการศึกษา และตั้งเป้าหมายในปี 2562 จะต้องมีจำนวน 20 ทุนการศึกษา โดยกระทรวงดิจิทัลฯ มีเงื่อนไขแนบท้ายในสัญญาการรับทุนว่า ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเลือกหัวข้อการเรียนตามที่กระทวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กำหนดและกลับมาชดใช้ทุนคืนในรูปแบบการทำงานให้กับกระทรวงดิจิทัลฯ เท่านั้น เป็นระยะเวลา 2 เท่าของจำนวนปีการศึกษาที่ได้รับทุนไป
          ส่วนโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลฯ ให้ดำเนินการติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการ ได้ดำเนินงานติดตั้งครบทั้ง 24,700 หมู่บ้านตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา
          ขณะเดียวกัน พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชนเข้ามาเชื่อมต่ออุปกรณ์เปิดให้บริการแก่บ้านเรือนประชาชน โดยมีเงื่อนไขว่าค่าบริการต้องไม่เกิน 349 บาท/เดือน ความเร็ว 30/10 Mbps ส่วนในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านนั้น ประชาชนสามารถเข้าใช้ WiFi ฟรีได้ในพื้นที่ให้บริการ ซึ่งจะอยู่บริเวณจุดสำคัญ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น
          อีกทั้งกระทรวงดิจิทัลฯ ได้การจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพทางการศึกษาจากทั่วประเทศ 1,000 คน เพื่อเป็นแกนหลักของความรู้ นำไปพัฒนาขยายเครือข่ายสู่ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นจำนวน 100,000 คน ซึ่งจะเป็นผู้เชื่อมโยงขยายความรู้ไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐประมาณ 750,000-1 ล้านคน ภายในระยะเวลา 1 ปี