"กสทฯ"ย้ำเคเบิลใต้น้ำตามแผน-ใช้ก.ย.ปีหน้า

 กรุงเทพธุรกิจ * กสทฯหนุนรัฐ ยกระดับโครงข่ายเน็ตต่างประเทศ เร่งวางเคเบิลใต้น้ำมูลค่า 5,000 ล้าน ดันไทยสู่ฮับดิจิทัลในอาเซียน หารือภาคีสมาชิกจ้างผลิตอุปกรณ์วางระบบคาดเริ่มใช้งานก.ย.ปี61 ล่าสุดเปิดดีลมาเลฯ-เวียดนาม กัมพูชา จีน ร่วมกันสร้างเคเบิลใต้น้ำ เส้นทางใหม่อีกระบบ
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้า การดำเนินงานสนับสนุนโครงการ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ว่าขณะนี้ กสทฯ ได้เร่งดำเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน มูลค่า 5,000 ล้านบาท
          ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเพื่อการเชื่อมโยง พื้นที่รอยต่อชายแดน มายังศูนย์โทรคมนาคมของกสทฯ และสถานีเคเบิลใต้น้ำของกสทฯ ซึ่งรวมทั้งสถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 2 สงขลา
          ทั้งนี้ กสทฯ ได้จัดทำร่างเงื่อนไขการจัดจ้างและข้อกำหนดทางเทคนิคพร้อมกับนำกิจกรรมดังกล่าวร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรมเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสได้ทุกขั้นตอนแล้ว เพื่อดำเนินการจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขณะนี้ อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไป
          2. การขยายความจุของระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกสทฯ ได้ร่วมกับภาคีสมาชิกในการจ้าง ผลิตอุปกรณ์ขยายระบบฯ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนก.ย.2561 ทั้งนี้ ได้เริ่มการขยายความจุแล้วบางส่วน รวมทั้ง การขยายที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 2 สงขลา
          3. การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
          โดยล่าสุดกสทฯ ได้ร่วมหารือ กับผู้ให้บริการจากประเทศมาเลเซีย เวียดนามกัมพูชา และจีน ถึงหลักการความเป็นไปได้ในการร่วมกันก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ดังกล่าวแล้ว
          นอกจากนี้ กสทฯจะนำศักยภาพความเชี่ยวชาญในการให้บริการโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ที่ได้จัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้พัฒนาคุณภาพและเสถียรภาพระบบให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ข้อมูลของคนไทย และของภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
          "เชื่อว่ากสทฯ จะสนับสนุนงานสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับโครงข่ายระหว่างประเทศของไทยผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำอย่างเต็มที่ เพื่อขยาย ความแข็งแกร่งให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียนได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายตามแผนการและกรอบเวลาที่ได้กำหนด"