เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ไทย-เอสโตเนีย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการหารือกับนายไซอิม ซิกคุต (Mr.Siim Sikkut) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการสื่อสาร สาธารณรัฐเอสโตเนีย ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบันของทั้ง 2 ประเทศ โดยฝ่ายไทยยกตัวอย่างโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งภายในปี 2561 จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านทั่วประเทศจำนวน 75,000 หมู่บ้าน เพื่อขยายผลไปสู่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสาธารณสุข และการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีโครงการเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วที่จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่อง
          นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ประโยชน์ ซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาในปี 2561 โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้ง 20 กระทรวง ด้านสาธารณรัฐเอสโตเนียได้ดำเนินการสร้างระบบ E-Estonia เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณะต่างๆ อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลการเสียภาษี ประวัติการรักษาพยาบาลของประชาชน รวมถึงการออกเสียงเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกันในอนาคตอีกด้วย.