ดีอี จับมือ 3 หน่วยงาน

 กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ "เน็ตประชารัฐ" ส่งเสริมการใช้งานของประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล พร้อมดึง กศน. และสถาบันวิชาการทีโอที ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ 5 รุ่น 5 ภูมิภาค รวม 1,000 คน
          น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า จากความคืบหน้าของโครง การ "เน็ตประชารัฐ" ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ 80 และจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการในช่วงของการติดตั้งอุปกรณ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีอินเตอร์เน็ต ในหมู่บ้าน แต่ยังไม่ได้ใช้งานในทุกกลุ่มอายุ อาชีพ เนื่องจากไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไรและมีประโยชน์กับตนเองอย่างไร การใช้งานส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงาน ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องเร่งสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์และโทษของการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความเข้าใจด้านดิจิทัลในภาคประชาชนโดยเร็วเพื่อขยายกลุ่มผู้ใช้งานอย่างทั่วถึง
          ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ จึงได้ร่วมกับ 3 กระทรวงหลักที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ในการวางกลไกขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแก่ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของคนในพื้นที่ โดยการ MOU ความร่วมมือการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
          สำหรับการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนับสนุนประชาชนให้เกิดการรับรู้ข้อมูลเน็ตประชารัฐที่ถูกต้อง และการใช้อินเตอร์เน็ตรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานอย่างเหมาะสมกับกลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 2.สร้างกลไก เครื่องมือ และเครือข่ายการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในพื้นที่ 3.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 4.ดำเนินการอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว
          ด้านขอบเขตความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน คือ กระทรวงดิจิทัลฯ จะทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตร เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน พัฒนาวิทยากรแกนนำ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐติดตาม และสนับสนุนงบประมาณจำนวน 400 ล้านบาท
          ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนบุคลากร เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นวิทยากรสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในรูปแบบต่างๆ
          ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุน ติดตาม กำกับ ดูแล ส่งเสริมการสร้างการรับรู้ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และหมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานในจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะกรรมการจังหวัด ตลอดจนอำนวยการให้เกิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ และสำนักนายกรัฐมนตรี จะส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐสำหรับประชาชน และสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐผ่านสื่อต่างๆ ของสำนักนายกรัฐมนตรี
          นอกจากนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถาบันวิชาการทีโอที บมจ.ทีโอที จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐแก่ประชาชน ซึ่งจะเน้นการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และมุ่งเน้นการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่ชุมชน
          ขณะที่การดำเนินกิจกรรม จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เป็นการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" มีเป้าหมายในการพัฒนาวิทยากรแกนนำ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากรของ กศน. และบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 1,000 คน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และช่วงที่สอง เป็นการจัดกิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ซึ่งมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน จาก 24,700 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 4 คน รวมประมาณ 100,000 คน กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ทั้ง 100,000 คนนี้ ไปสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐในหมู่บ้านตนเองอีกไม่น้อยกว่า 1,000,000 คน ทั่วประเทศต่อไป
          สำหรับการจัดการอบรมนั้นจะเริ่มต้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน โดยรุ่นแรกจะใช้ระยะเวลาการอบรมประมาณ 2 เดือน คือ เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 ในขณะที่รุ่นต่อๆ ไปจะ เริ่มอบรมในช่วงต้นปี 2561 และจะสิ้นสุด การอบรมในเดือนเมษายน 2561