EECd เมืองแห่งดิจิตอล

ที่มา : สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
          ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลมีความเกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศท่ามกลางเศรษฐกิจยุค 4.0 เพราะจะเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับความก้าวหน้าในทุกอุตสาหกรรม อีกทั้งกำลังเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกโดยหากประเทศใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถเข้าถึงและสะสมเทคโนโลยีดิจิตอลก็จะเป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบ ให้กับประเทศนั้นๆ
          คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จึงได้ประกาศเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล หรืออีอีซีดี (EECd) ขึ้นภายในพื้นที่อีอีซี เพื่อเป้าหมายเป็น "สถานที่บ่มเพาะ" การเรียนรู้  พัฒนา และสะสมเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทยอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างงานใหม่ให้คนรุ่นใหม่ในอนาคตในพื้นที่
          ในภารกิจการขับเคลื่อนเขตส่งเสริมอีอีซีดี จะแบ่งออกเป็น 5 แผนงานสำคัญ ประกอบด้วย 1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลของประเทศ 2. การจัดทำแผนการดำเนินงานชักจูงการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายที่เป็นธุรกิจชั้นนำระดับโลก อาทิ Google Amazon Seagate, IBM, Huawei, Cisco เป็นต้น 3. การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตอลรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมให้อีอีซีดีเป็นศูนย์กลางด้านกำลังคนดิจิตอลของภูมิภาคอาเซียน ด้วยการดึงดูดให้เกิดชุมชน Digital Nomad และ Digital Expat เพื่อขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางของ Digital Tech Startup ในอาเซียน การจัดให้มีกลไกการดำเนินงานและกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลนานาประเทศกับธุรกิจดิจิตอลไทยในทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี 4. การยกระดับและสร้างอุตสาหกรรมดิจิตอลแห่งอนาคต โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการจัดตั้งสถาบันไอโอที ขึ้นเป็นโครงการนำร่องของอีอีซีดี สำหรัอุตสาหกรรม Internet of Things (IoT) ที่เป็นอุตสาหกรรม S-Curve รวมถึงการให้อีอีซีดีเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลของอีอีซี 5. การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมนวัตกรรมดิจิตอล
          ภายหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 6 กลุ่ม ที่จะได้รับการส่งเสริมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิตอล หรือดิจิตอลพาร์ค ไทยแลนด์ ได้แก่ 1. ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 2. ซอฟต์แวร์และระบบอัจฉริยะ 3.บริการดิจิตอลและออกแบบ 4. อุปกรณ์และบริการสื่อสาร 5. เนื้อหาดิจิตอลและข้อมูลดิจิตอล และ 6. โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล ซึ่งจะใช้พื้นที่กว่า 600 กว่าไร่ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมายเตรียมพัฒนา EECd หรือ digital park นอกจากนี้ยังเน้นให้มีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ถึงแนวทางที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
          ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจและพร้อมเข้าลงทุนในโครงการโดยนักลงทุนใน EECd จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพิ่มเติมนอกเหนือจากเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั่วไปซึ่งจะพิจารณาเป็นรายโครงการว่าเป็นอุตสาหกรรมและประเภทกิจการที่ตรงตาม กำหนดไว้ในเขตส่งเสริมฯ หรือไม่
          โดยยังตั้งเป้าหมายว่าการส่งเสริมอีอีซีดี จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของ Digital Tech Startup ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต