DTACวาง4กลยุทธ์พัฒนาคนก้าวสู่ผู้นำองค์กรดิจิทัลไทยปี63

 “DTAC” ตั้งเป้าก้าวสู่ผู้นำองค์กรดิจิทัลในไทยปี 2563 เฟ้นหาและพัฒนา “คนดิจิทัล” 200 คน ผ่าน 4 กลยุทธ์ ปรับโครงสร้าง-วัฒนธรรม-ทักษะความคิด-เส้นทางดิจิทัล
          นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายสู่ผู้นำองค์กรดิจิทัลในประเทศไทยในปี 2563 โดยบริษัทมีการดึงดูดคนดิจิทัลเข้ามาในบริษัท รวมทั้งวางกลยุทธ์ผ่าน 4 เสาหลัก ได้แก่ 1.การปรับรูปแบบโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ลดขั้นตอนและลำดับชั้น เพื่อให้มีการตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการปรับตัวทางธุรกิจ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดการโอนย้ายกับทำงานระหว่างหน่วยธุรกิจภายใต้เทเลนอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและการเรียนรู้การทำงานในระดับสากล
          2.วัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทมีลักษณะการทำงานที่เน้นการสร้างผลงานเป็นสำคัญ มากกว่าการทำงานแบบกิจวัตร ทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้รวดเร็ว ปราศจากความล่าช้าของระบบที่มีขั้นตอนหลายระดับ และทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม ซึ่งถือเป็นดีเอ็นเอของบริษัทที่ว่า คิดต่าง ทำเร็ว กล้าทำ และมุ่งมั่นที่จะชนะ
          3.ทักษะและความคิด ซึ่งบริษัทส่งเสริมให้มีทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานยุคดิจิทัล ทั้งทักษะความรู้ และทักษะเชิงอารมณ์ โดยทักษะด้านความรู้ที่จำเป็นต่อยุคดิจิทัล เช่น การเขียนโค้ด การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ขณะที่ทักษะเชิงอารมณ์ที่สำคัญต่อยุคดิจิทัล ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการทำงานเป็นทีม
          และ 4.เส้นทางพนักงานดิจิทัล โดยเสริมสร้างประสบการณ์ดิจิทัลแก่พนักงาน เพื่อสร้างค่านิยมและความคิดต่อการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล กระตุ้นให้พนักงานทำเรื่องดำเนินการต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึงโปรแกรมหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์ม dtac academy โดยนำเสนอเทรนนิ่งโปรแกรมและคอร์สอบรมออนไลน์ 24 ชั่วโมง ซึ่งได้มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง INSEAD และ LBS มาออกแบบหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการทำนายพฤติกรรมผู้บริโภค
          “เรื่องคนเป็นเรื่องท้าทายองค์กรไปจนถึงปี 2563 ซึ่งบริษัทได้เริ่มมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว และจะทำต่อไป โดยบริษัทมีการรับคนดิจิทัล 200 คน จนถึงปี 2563 จากปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 5,000 คน โดยองค์กรต้องมีความเข้าใจคนดิจิทัล และปรับองค์กรให้เข้ากับคนดิจิทัล ซึ่งบริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานอยู่ที่ประมาณ 10% ต่ำกว่าอุตสาหกรรมที่มีอัตราอยู่ที่ 15-17%” นางสาวนาฎฤดี กล่าว
          ทั้งนี้ จากกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ การปรับปรุงงานด้านบริการดูแลลูกค้าและการทำการตลาดออนไลน์ โดยใช้นวัตกรรม AI และเทคโนโลยีด้านบิ๊กดาต้า