ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน DIF

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ขอเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ร่วมการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2560 พิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 พ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สะดวกมาด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนดำเนินการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCBAM 0-2777-7777 กด 0 กด 6 (08.30-17.00 น.)