ขัดมาตรา 46 พรบ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม-มติกทค. เช่าคลื่น2300MHz

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยว่า กรณีที่คณะกรรมการ กสทช.มีมติให้สำนักงาน กสทช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์(MHz )ที่ บมจ.ทีโอที ได้รับอนุมติให้นำไปใช้งานรองรับโครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะทางไกลในชนบท และได้ขอปรับปรุงเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ และโมบายบรอดแบนด์ เป็นไปตามมติ กสทช.ตั้งแต่ 29 ต.ค.58 และ 15 มี.ค.60 ที่แม้คณะกรรมการ กสทช.จะเห็นชอบให้ทีโอทีนำคลื่นดังกล่าวไปใช้ แต่ได้มอบหมายให้สำนักงานกสทช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานด้วยว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและประกาศกสทช.หรือไม่และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
          โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของคณะทำงานที่พบว่า ที่ผ่านมา ทีโอที มีการนำคลื่นดังกล่าวไปให้เอกชน ใช้งานในลักษณะบริการ MVNO ที่ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช.และขัดมาตรา46 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2544 รวมถึงมติ กทค.ที่กำหนดให้ ทีโอทีต้องประกอบกิจการเองกทค.จึงสั่งให้สำนักงาน กสทช.ทำหนังสือแจ้งไปยังทีโอทีให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้คณะทำงานประเมินการใช้งานคลื่นความถี่ที่เหมาะสมของทีโอที โดยเห็นว่าหากใช้งานเฉพาะบริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้คลื่นมากถึง60 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนการที่ทีโอทีจะนำไปใช้งาน ไวร์เลสบรอดแบนด์ด้วยนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องให้บริการเอง ไม่สามารถมอบหมายให้ใครใช้ต่อได้ และหากมีการใช้งานไม่เต็ม ประสิทธิภาพ หรือมีจำนวนคลื่นเหลือกสทช.จะเรียกคืนเพื่อนำออกประมูลต่อไป
          อย่างไรก็ตาม มีข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ในวันที่ 22 พ.ย.60 เตรียมอนุมัติให้ทีโอทีใช้คลื่นดังกล่าวได้ต่อไปทั้งในส่วนของอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ และไวร์เลสบรอดแบนด์ แม้จะตรวจสอบพบว่า ทีโอ ทีมีการนำคลื่นออกไปให้เอกชนเช่าใช้ต่อซึ่งขัดมาตรา 46 พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กสทช.ก็ตาม
          "ถือเป็นเรื่องที่สร้างข้อกังขาให้แก่วงการโทรคมนาคม เพราะก่อนหน้า กสทช.สั่งให้คณะทำงาน กสทช.ประเมินความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งานคลื่นความถี่2300 เมกะเฮิรตซ์ ในมือทีโอทีว่าควรมีเท่าไหร่ ส่วนที่เหลือให้ส่งคืนเพื่อที่ กสทช.จะได้นำไปประมูลหรือจัดสรรต่อไป ทั้งยังยืนยันว่า ทีโอทีไม่สามารถจะยกคลื่นไปให้เอกชนใช้ในรูปแบบ MVNO ได้ แต่ล่าสุด กสทช.กลับตั้งแท่นจะอนุมัติให้ทีโอทีใช้งานคลื่นดังกล่าวไปทั้งแพ็กเกจ 60 เมกะเฮิรตซ์ ทั้งที่มีมติ กทค.และ กสทช.ค้ำคออยู่"