"ดีอี"เร่งหลักสูตรเน็ตประชารัฐ

กรุงเทพธุรกิจ "ดีอี"จับมือ 3 กระทรวงส่งเสริมใช้อินเทอร์เน็ต หลังปูพรมเน็ตประชารัฐครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ดึงกศน. จัดกิจกรรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ ขยายเครือข่ายสู่ผู้นำชุมชน 24,700 หมู่บ้าน สร้างการรับรู้ใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ กว่าล้านคนทั่วประเทศ
          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการดำเนินงาน ด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ หรือ "เน็ตประชารัฐ" โดยกระทรวงฯได้มอบหมายให้ บมจ. ทีโอที เป็นผู้ดำเนินการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยัง 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันสามารถ ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จมากกว่า 80% แล้ว
          อย่างไรก็ดี จากการติดตามความ ก้าวหน้าโครงการในช่วงของการติดตั้ง อุปกรณ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ ว่ามีอินเทอร์เน็ต ในหมู่บ้าน แต่ยังไม่ได้ ใช้งานในทุกกลุ่มอายุ อาชีพ เนื่องจากไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไร และมีประโยชน์ กับตนเองอย่างไร
          ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องเร่งสร้างการ รับรู้ พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ ถึงประโยชน์ และโทษของการใช้ อินเทอร์เน็ต
          กระทรวงดีอีจึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการวางกลไก ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ แก่ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ขั้นพื้นฐาน ในการใช้ประโยชน์ที่ เหมาะสมกับบริบทของคนในพื้นที่ เพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและสร้าง โอกาสจากการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ของรัฐสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่ม ผู้นำชุมชน
          นอกจากนั้น กระทรวงดีอียังได้ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถาบันวิชาการทีโอที ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐ ได้แก่ บุคลากรของ กศน. และบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,000 คน ให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.นี้  จากนั้นจะต่อยอดสู่กลุ่มผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชน รวมประมาณ 100,000 คน กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.2561 เพื่อให้ทั้ง 100,000 คนนี้ ไปสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้งานในหมู่บ้านตนเองไม่น้อยกว่า 1,000,000 คนทั่วประเทศต่อไป