สคร.ดันรัฐวิสาหกิจปฏิรูป จัดทำ BIG Data เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การที่รัฐบาลได้ผลักดัน นโยบาย Thailand 4.0 ผ่านการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และกระทรวงการคลัง มีแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็น กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) สคร.ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ จำนวน 55 แห่ง จึงได้จัดเวที SIT TALK ซึ่งย่อมาจาก SEPO4.0+ Inspiration Talk โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและบุคลากรของ สคร. ในการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
          สำหรับการจัด SIT TALK ในครั้งนี้ (9 พฤศจิกายน 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจจัดทำ Big Data และ Digital Transformation เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะให้ดีขึ้น โดยนำข้อมูลที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจต่างๆ มาบริหารจัดการในลักษณะ Big Data เพื่อใช้ในการวางแผนและยกระดับการให้บริการ" ตามเป้าหมายตามพันธกิจของรัฐวิสาหกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจใน ลักษณะ Open Data เพื่อให้มีการบูรณาการ ข้อมูลร่วมกันระหว่าง รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งของรัฐเอกชน และประชาชน รวมทั้ง ยังจะเป็นการยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน เรื่องของ Open Data และเพิ่มความโปร่งใส ในการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนแนวคิดในเรื่อง Digital Transformation ยกระดับกระบวนการภายในของรัฐวิสาหกิจ (Internal Process) หรือยกระดับการให้บริการลูกค้า (Customer Service) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้ด้วย
          สำหรับการจัดงาน SIT TALK ในครั้งนี้สคร.ได้เชิญวิทยากร 2 ท่านจากภาคเอกชนและภาครัฐมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อเรื่อง Big Data และ Digital Transformation ได้แก่ 1) ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ Director of Data Analytics and Research Department บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญในการนำ Big Data มาใช้ในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจและการให้บริการลูกค้าของภาคเอกชน และ 2) ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ผู้ขับเคลื่อนนโยบาย Big Data และ Digital Transformation ของภาครัฐ
          พร้อมกันนี้สคร.ได้มีการมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจบูรณาการการทำ Big Data และ Digital Transformation และกำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการทำต้นแบบเพื่อไปนำเสนอในการสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (CEO Forum) ในหัวข้อการบริหารจัดการ Big Data และ Digital Transformation โดยจะมีการนำเสนอในงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เข้าร่วมสัมมนา CEO Forum ดังกล่าวด้วย