กสทช.ไม่แน่ใจอำนาจจัดประมูลคลื่น

พหลโยธิน 8 * กสทช.ส่งหนัง สือกฤษฎีกาถามอำนาจบอร์ดชั่วคราวดำเนินการจัดประมูลได้หรือไม่ พร้อมจัดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประมูลคลื่น 1800-900 คู่ขนานกันไป
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz (890-895 MHz/935-940 MHz) และย่าน 1800 MHz (1740-1785 MHz/1835-1880 MHz) และให้นำร่างประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งข้อสังเกตต่างๆ ของกรรมการ กสทช. นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ไป
          ทั้งนี้ มีเงื่อนไขถ้ามีการออกประกาศสรรหาคณะ กสทช.ออกมาให้สำนักงานทำหนังสือหารือไปยังสำนักงานคณะกรรม การกฤษฎีกาว่า คณะกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันที่รักษาการชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามบทเฉพาะกาลมีอำนาจในการดำ เนินการร่างประกาศและจัดประ มูลได้หรือไม่ ซึ่งตามแผนดำเนินงานคาดว่า น่าจะประกาศหลักเกณฑ์การประมูลได้ในเดือน ม.ค.2561 และน่าจะเปิดให้มีการประมูล ได้ในเดือน พ.ค.2561 ซึ่งคาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ในเดือน มิ.ย.2561
          อีกทั้ง ได้มีมติเห็นชอบสรุป ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ 920-925 MHz จำนวน 3 ฉบับ เพื่อรองรับการใช้งานในลักษณะ Internet of Things (IoT) ได้แก่ 1.(ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz 2.เรื่องมาตร ฐานทางเทคนิคของเครื่องโทร คมนาคมและอุปกรณ์สำหรับ เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identifica tion : RFID และ 3.เรื่องมาตร ฐานทางเทคนิคของเครื่องโทร คมนาคมและอุปกรณ์สำหรับ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ประ เภท Radio FrequencyIdentifi cation: RFID ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน920-925 MHz  และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบก ษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้.