รายงาน: "ALT"ปรับกลยุทธ์รับแผน Smart city

ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอล ที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ALT) ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 มีมติเห็นชอบการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทเอแอลทีเทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1) ในจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯในอัตราการจัดสรรที่ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (กรณีมีเศษ ให้ปัดทิ้ง)
          ทั้งนี้ ALT-W1 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1:1 และราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นอยู่ที่ 3.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ (XW) วันที่ 12 ธ.ค.60 และกำหนดให้วันที่ 14 ธ.ค.60 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (Record Date) นั่นคือ นักลงทุนที่สนใจอยากได้รับการจัดสรร ALT-W1 ต้องซื้อหรือมีหุ้นของ ALT ภายในวันที่ 11 ธ.ค.60
          นอกจากนี้จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน500,000,000 บาท เป็นจำนวน 625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ทั้งนี้กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 30 พ.ย.60 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 พ.ย.60
          "การออกวอแรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4:1 นั้นเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทและอยู่กับเรามานาน ประกอบกับการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการสร้างโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว"
          ทั้งนี้คาดว่าทิศทางอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศจะเติบโตไปในแนวทางของ Smart City ตามนโยบาย Smart City และ Thailand 4.0 ของประเทศไทย บริษัทจึงมีปรับกลยุทธ์และเตรียมพร้อมรับมือ เน้นการลงทุนระยะยาวผ่านโครงการเพื่อให้เช่าเช่น โครงการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงตามแนวรถไฟโครงการวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงในนิคมอุตสาหกรรม โครงการนำสายสื่อสารลงสู่ใต้ดิน เป็นต้น ทำให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างการเติบโตได้ในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว
          "ทิศทางอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศจะเติบโตไปในแนวทางของ Smart City ตามนโยบาย Smart City และThailand 4.0 ของประเทศไทย บริษัทจึงมีปรับกลยุทธ์และเตรียมพร้อมรับมือ เน้นการลงทุนระยะยาวผ่านโครงการเพื่อให้เช่า"