ทันหุ้น - บอร์ด ALT ไฟเขียวออกวอร์แรนต์ให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ บอส "ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์" เดินหน้าปรับกลยุทธ์ตามแนวทาง Smart City ปีนี้เน้นลงทุนสร้างฐาน หนุนผลงานในอนาคตเติบโตอย่างยั่งยืน
          นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม 2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคม, สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่, สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ 3. ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือ ALT-W1 จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราการจัดสรรที่ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
          แจกวอร์แรนต์ฟรี
          ทั้งนี้ ALT-W1 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 1:1 และราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นอยู่ที่ 3 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ (XW) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และกำหนดให้วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (Record Date) นั่นคือ นักลงทุนที่สนใจอยากได้รับการจัดสรร ALT-W1 ต้องซื้อหรือมีหุ้นของ ALT ไว้ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560
          นอกจากนี้ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 500,000,000 บาท เป็น 625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต โดยกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
          ลุยลงทุนเสริมอนาคต
          "การออกวอร์แรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน  4:1 นั้นเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทและอยู่กับเรามานาน ประกอบกับการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ สร้างโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว"นางปรีญาภรณ์ กล่าว
          อย่างไรก็ดี บริษัทคาดว่าทิศทางอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศจะเติบโตไปในแนวทางของ Smart City ตามนโยบาย Smart City และ Thailand 4.0 ของประเทศไทย บริษัทจึงปรับกลยุทธ์และเตรียมพร้อมรับมือ โดยเน้นการลงทุนระยะยาวผ่านโครงการเพื่อให้เช่า เช่น โครงการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงตามแนวรถไฟ โครงการวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงในนิคมอุตสาหกรรม โครงการนำสายสื่อสารลงสู่ใต้ดิน เป็นต้น ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างการเติบโตได้ในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว