ก.ดิจิทัลเดินหน้าเน็ตประชารัฐขานรับนโยบายยุคไทยแลนด์4.0

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการ อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ตามโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ ในพื้นที่บ้านดงคำ โพธิ์ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ, บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ และ บ้านนา กับแก้ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
          ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการ นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยความเร็ว 30 เมกะบิต โดยในระยะแรกกำหนดดำเนิน การจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดสกลนคร มีจำนวน 520 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 418 หมู่บ้าน
          น.อ.สมศักดิ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐนี้ จะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลการแพทย์ ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างไร้ขอบเขต ตลอดทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ให้สามารถใช้ช่องทางนี้ในการขายสินค้าผ่านสื่อ โซเชียล อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง.
--จบ--