บอร์ด ALT แจกวอร์ฯ 250 ล้านหน่วย

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชีบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ  ALT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ALT-W1) จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหน่วย
          โดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ALT-W1) จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และด้วยราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ 3 บาทต่อหุ้น และมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ (Record Date) วันที่ 14 ธ.ค. 60
          นอกจากนี้ บอร์ดยังมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 625 ล้านบาท จากเดิม 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ALT-W1
          ขณะที่มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ALT-W1 โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต รวมถึงยังช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
          นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 30 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 39 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900