ปิดตำนานสัมปทาน โทรศัพท์บ้าน"ทรู"

 กรุงเทพธุรกิจ "ทีโอที" รับมอบโครงข่ายโทรศัพท์บ้านทรูฯหลัง สิ้นสุดสัมปทานตลอด 25 ปี พ่วงลูกค้า อีก 2.6 ล้านเบอร์ รวมมูลค่าอุปกรณ์ระบบ ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างกว่า 4,700 ล้านบาท มั่นใจให้บริการต่อได้ทันทีลูกค้าไม่ได้ผลกระทบ
          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า หลังจากที่ทีโอทีได้ทำสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์นครหลวง กับ บมจ.ทรู จำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ.2556 (สัญญาทรู) มีภารกิจในการ กำกับดูแลให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการให้เอกชน ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งมีตน เป็นประธานกรรมการ และมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานอัยการสูงสุดและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน โดย คณะกรรมการฯ ได้ครบวาระตามการ สิ้นสุดสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลา 24.00 น.  คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งด้านมาตรการและการสนับสนุนการให้บริการต่างๆ เพื่อให้บริการโทรศัพท์ประจำที่สมบูรณ์พร้อมให้บริการกับ ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าประชาชน ได้อย่างต่อเนื่อง
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปี ของการร่วมการงาน และร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตนครหลวง บริษัทได้ร่วมกับคู่สัญญาในการขยายบริการโทรศัพท์ประจำที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้น ในการขยายโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาประเทศในขณะนั้น สำหรับสัญญาฯ ได้จัดทำขึ้น เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2534 ในรูปแบบสร้าง โอน บริการ (บีทีโอ) โดย ทรูฯ เป็น ผู้ลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดตลอดจนที่ดินและอาคาร เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการ ตามสัญญา และต้องส่งมอบอุปกรณ์ในระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จให้ทีโอที
          ทั้งนี้ หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ทีโอที รับดำเนินการต่อทันที โดยทรัพย์สินที่ทีโอทีได้รับมอบนั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ในระบบ โครงข่าย โทรศัพท์ประจำที่ ที่ดิน และ อาคารสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นมูลค่าสุทธิทางบัญชีประมาณ 4,700 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้ บริการและลูกค้า จำนวน 869,371 ราย (ณ 30 ก.ย. 2560) ประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าประชาชน ลูกค้าอื่นๆ
          สำหรับงานในด้านระบบชุมสาย ระบบการกำลัง บริหารจัดการ การจัดทำข้อมูลเข้าระบบหลัก ทุกระบบ การทดสอบระบบที่เกี่ยวกับ การใช้บริการของลูกค้า ทีโอที ได้เตรียมระบบไอที เพื่อรองรับบริการกับลูกค้า ทั้งการรับแจ้งเหตุเสีย ใบแจ้งค่าใช้บริการ คอลล์เซ็นเตอร์ ศูนย์บริการลูกค้า และช่องทาง รับชำระค่าบริการ