ก.ล.ต.จับมือตลาดทุนรับมือภัยไซเบอร์ หวังสร้างระบบปลอดภัยป้องโจรกรรม

 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนและกลุ่มตลาดหลักทรัพย์จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ช่วยดำเนินกิจกรรม โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 160 คน จาก 53 หน่วยงาน ซึ่งคิดเป็น 77% ของหน่วยงานในกลุ่มข้างต้น
          โดยการซ้อมในครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ร่วมกันตั้งแต่มีการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ Thai Capital Market CERT หรือ TCM-CERT เพื่อร่วมกันยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในภาคธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนและการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคาม ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนมีกระบวนการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยการซ้อมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ต.ค. และ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.
          "ภัยคุกคามไซเบอร์มีวิวัฒนาการที่รวดเร็วและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นมากกระบวนการป้องกันการเกิดเหตุอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีกระบวนการรับมือที่มีประสิทธิผลควบคู่ไปด้วย แต่ละองค์กรจึงควรมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติเพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ โดยคาดหวังว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนในการเตรียมความพร้อมรับมือไว้ก่อนล่วงหน้า" นายรพีกล่าว.