บอร์ด กสทช.เห็นชอบลดค่าธรรมเนียมทีวีฯ

กสทช. เห็นชอบแนว ทางลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล พร้อมเปิดประมูลเลขสวย รวยมงคล 95 เลขหมายในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. นี้
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคม นาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดเมื่อเร็วๆ นี้ว่าที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. จัดประมูลเลขหมายสวยครั้งที่ 3/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2560 ณ สำนักงาน กสทช. โดยเลขหมายที่จะนำไปประมูลในครั้งนี้จำนวน 95 เลขหมาย เป็นเลขหมายสวย รวยมงคล โดยจะเป็นเลขหมายสวย 7 ตัวเหมือนติดกัน จำนวน 13 เลขหมาย ราคาเริ่มต้นการประมูล 3,000,000 บาท เป็นเลขหมายสวย 6 ตัวเหมือนติดกัน จำนวน 77 เลขหมาย ราคาเริ่มต้นการประมูล 500,000 บาท และเป็นเลขหมาย 4 ตัวเหมือนติดกัน 2 ชุด จำนวน 5 เลขหมาย ราคาเริ่มต้นการประมูล 500,000 บาท การประมูลเลขหมายสวยในครั้งนี้จะใช้วิธีการประมูลเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านๆ มา โดยให้มีการใช้ระบบซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการประมูลและการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูล ซึ่งเป็นรูปแบบและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการในเชิงระบบที่ดี ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการประมูลได้อย่างละเอียดและชัดเจน
          นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ดมีมติทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล โดยปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ คือ รายได้จากการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ 0-100 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.125% และรายได้จากการประกอบกิจการฯ เกิน 100-500 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.25%
          รายได้จากการประกอบกิจการฯ เกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.5%, รายได้จากการประกอบกิจการฯ เกิน 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.75%, รายได้จากการประกอบกิจการฯ เกิน 5,000 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 1.5% จากเดิมอัตราที่เรียกเก็บ รายได้ 0-5 ล้านบาทแรก อัตราค่าธรรมเนียม 0.50%
          สำหรับรายได้ส่วนที่เกินกว่า 5-50 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.75%, รายได้ส่วนที่เกินกว่า 50-500 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 1.00%, รายได้ส่วนที่เกินกว่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 1.75% และรายได้ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียม 2.00%
          พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ฯ (ฉบับที่ 3) และให้นำร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป