2.47หมื่นหมู่บ้านใช้เน็ตสิ้นปี

 รองนายกฯ ลงพื้นที่โปรโมตเน็ตประชารัฐ ยันสิ้นปีนี้ครอบคลุมหมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้าน เผยขณะนี้ ทีโอที เร่งเดินเครื่องติดตั้งไปแล้ว 19,401 หมู่บ้าน พร้อมส่งบุคลากรจัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออบรมหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง
          พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐที่ จ.พิจิตร สำหรับโครงการ "เน็ตประชารัฐ" เป็นการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (FTTx) ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ ภายในปี 2560 ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการขยายติดตั้งอินเตอร์ เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมายไปแล้วถึง 19,401 หมู่บ้าน สำหรับพื้นที่ภาคเหนือกำหนดเป้าหมายติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 4,412 หมู่บ้าน ได้ติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 3,274 หมู่บ้าน คิดเป็น 74.20% ซึ่งภาย ในปี 2560 นี้จะสามารถติดตั้งครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศได้ครบตามเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน
          โดยรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศ ในการ นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านบริการภาครัฐ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตจากการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ติดตามโครงการเน็ตประชารัฐอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันการขยายการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ ขณะนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เร่งสนับสนุนการอบรมเพื่อให้ชุมชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางต่างๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาสื่อและเนื้อหาสำหรับเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขายสำหรับสินค้าและบริการของชุมชน
          ทีโอที ได้มีการอบรมให้ความรู้ กับหมู่บ้านตามโครงการเน็ตประชารัฐ โดยจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่จากองค์ การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ที่สำคัญ ครูและนักเรียนในหมู่บ้าน ที่มีการติดตั้งจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ครั้งละประมาณ 20-40 คน รวมถึงได้จัดสื่อการเรียนสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้เข้าอบรม ทุกคน โดยได้มีการออกแบบและพัฒนาหลัก สูตรการเรียนรู้แบบ e-Learning จำนวน 5 หลักสูตรอีกด้วย