TRUEได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกFTSE4Good กลุ่มดัชนีความยั่งยืนโลก

TRUE ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging Index กลุ่มดัชนีความยั่งยืนระดับโลก สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสขององค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
          นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเพื่อใช้ในการคำนวณดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Emerging Index ซึ่งจะมีการพิจารณาสถานะของสมาชิกทุกๆ 6 เดือน โดยการได้รับคัดเลือกดังกล่าวสะท้อนความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการมีบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง (Environmental, Social and Governance (ESG) Performance)
          สำหรับการได้เข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging Index นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกลุ่มทรู ในฐานะบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นเสมือนการรับรองการทำงานด้วยความมุ่งมั่น และการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสขององค์กร สอดคล้องกับกระแสโลกในยุคปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายวิเชาวน์ กล่าว
          ทั้งนี้บริษัทได้นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสาร ร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคม ให้เกิดการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทย รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
          “บริษัทเป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรธุรกิจโทรคมนาคมจากทั่วโลก และเป็นเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกทั้ง ดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index และ FTSE4Good Emerging Index” นายวิเชาวน์ กล่าว
          นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ TRUE กล่าวว่า การคัดเลือกให้เข้าร่วม FTSE4Good Emerging Index ในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต