TOTติดเน็ตประชารัฐเสร็จแล้วกว่า78.55% ครบ24,700หมู่บ้านปีนี้

TOT ติดตั้ง "เน็ตประชารัฐ" เสร็จแล้ว 78.55% มั่นใจขยายครบตามเป้าหมาย 24,700 หมู่บ้านภายในสิ้นปี 60 ส่วนภาคเหนือติดตั้งไปแล้ว 3,274 หมู่บ้าน ล่าสุด “พล.อ.อ.ประจิน” ลงพื้นที่ จ.พิจิตร ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ
          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐว่า ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ได้ดำเนินการขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมายไปแล้วถึง 19,401 หมู่บ้าน คิดเป็น 78.55% จากเป้าหมายกำหนดติดตั้งครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ภายในสิ้นปี 2560
          สำหรับพื้นที่ภาคเหนือกำหนดเป้าหมายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 4,412 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3,274 หมู่บ้าน คิดเป็น 74.20% โดยล่าสุดได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐที่บ้านโนนป่าแดง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
          นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯได้เร่งสนับสนุนการอบรมเพื่อให้ชุมชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางต่างๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาสื่อและเนื้อหาสำหรับเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขายสำหรับสินค้าและบริการของชุมชน
          โดยที่ผ่านมา TOT ได้มีการอบรมให้ความรู้กับหมู่บ้านตามโครงการเน็ตประชารัฐ โดยจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ครูและนักเรียนในหมู่บ้าน ที่มีการติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมฯครั้งละประมาณ 20-40 คน
          รวมถึงได้จัดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคนใน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น หลักสูตร Google App for work หลักสูตร Open shop on Social Network หลักสูตรการใช้ YouTube เบื้องต้น และหลักสูตรรู้ทันภัยไซเบอร์ ซึ่งนำมาเผยแพร่บน www.netpracharat.com เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย
          ทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐเป็นการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) กำหนดเป้าหมายติดตั้งครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ภายในสิ้นปี 2560 แบ่งเป็นภาคเหนือ 4,412 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,468 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 1,554 หมู่บ้าน ภาคกลาง 2,089 หมู่บ้าน ภาคใต้ 3,097 หมู่บ้าน กรุงเทพฯและปริมณฑล 80 หมู่บ้าน