AWNตั้งโต๊ะเทนเดอร์CSLเคาะซื้อที่ราคา7.80บาท

ทันหุ้น - "แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค" บริษัทย่อย ADVANC ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ "CSL" เสนอซื้อหุ้นทั้ง 100% จำนวน 594.51 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 7.80 บาท
          นางวนิดา อยู่สามารถ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CSL เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) จากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC โดยแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าทำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจในหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 594,514,769 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท
          ภายใต้เงื่อนไขว่า AWN จะต้องถือเกินร้อยละ 50 ในบริษัท และ AWN จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับเสนอซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL ทั้งนี้การทำคำเสนอซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดในหนังสือแจ้งความประสงค์ได้สำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการยกเว้นโดย AWN แล้วภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ โดยการได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก Singapore Telecommunication Limited ในการขายหุ้นทั้งหมดใน CSL ถือโดย Singapore Telecommunication Limited ให้กับ AWN ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (ตามความจำเป็น) รวมทั้ง AWN และ Singapore Telecommunication Limited ได้เข้าลงนามในสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL
          นอกจากนี้ การได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดยบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ให้กับ AWN ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข รวมทั้ง AWN และบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าลงนามในสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL อีกทั้งการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ THCOM ให้ขายหุ้นทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดยบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ให้กับ AWN ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ AWN ได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CSL โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
          อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ จนถึงวันที่แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ CSL และบริษัทย่อยของ CSL จะต้องดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทด้วยความรอบคอบ และตัดสินใจดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดย CSL และบริษัทย่อยของ CSL อาจดำเนินกิจการต่างๆต่อไปเท่าที่จะถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ รวมทั้งจะไม่ประกาศจ่ายและจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือแตกหุ้น หรือปรับโครงสร้างทุนในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และไม่เข้าทำสัญญาสำคัญกับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติของ CSL และบริษัทย่อย
          นอกจากนี้ CSL จะไม่ชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อ หรือจองซื้อหุ้นของ CSL ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือดำเนินการควบรวม หรือรวมบริษัท หรือเข้าทำรายการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของ CSL ทั้งนี้ AWN จะแจ้งข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นของ CSL