"ไทยคม"ขายหุ้นซีเอส ล็อกซอินโฟ ให้เครือเอไอเอส ขยายธุรกิจเนต

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า ไทยคม ได้ลงนามขายหุ้นบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CSL ซึ่งไทยคมได้ถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ (บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส หรือ DTV) จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็น 42.07% ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งสิ้น 1,950.78 ล้านบาท
          "การขายหุ้น CSL ซึ่งเป็นธุรกิจในสายอินเตอร์เนตและสื่อของไทยคม ให้แก่เอไอเอสในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนธุรกิจ เพื่อจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของไทยคม"
          โดยในช่วงที่ผ่านมา ไทยคมเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอกต่างๆ เป็นจำนวนมาก การขายหุ้น CSL จึงเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของไทยคม ในการระดมทุน เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินลงทุนในธุรกิจดาวเทียม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของ บริษัทฯ รวมถึงแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ที่เหมาะสมหลังหมดอายุสัมปทานดาวเทียมในปี 2564 อีกทั้งการขายหุ้นในครั้งนี้ ยังส่งผลดีกับ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ในการขยายโอกาสและความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุน และต่อยอดทางธุรกิจของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ในอนาคต
          ทั้งนี้ ไทยคมกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว