CATเซ็นข้อตกลงคุณธรรมหนุนรัฐต่อต้านคอร์รัปชั่น

 CATร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน หนุนรัฐบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
          ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 6ต.ค. 2560 ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือCATร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่2การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลฯได้นำโครงการข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานในกิจกรรมที่2การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)ของCATเพื่อเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่ต้องการสร้างมาตรฐานให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความโปร่งใสอย่างแท้จริงโดยคาดหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นต่อไป
          สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่2ที่กระทรวงดิจิทัลฯได้ทำร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หลังจากครั้งแรกกระทรวงดิจิทัลฯได้ทำร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ในโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตฯ (เน็ตประชารัฐ) เมื่อปลายปี 2559ที่ผ่านมา
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์กรรมการผู้จัดการใหญ่CATกล่าวว่าCATให้ความสำคัญกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นASEAN Digital Hubเพราะเป็นการสานต่อพันธกิจหลักของกระทรวงดิจิทัลฯที่ต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งจากการใช้งานในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
          ทั้งนี้ CATจะดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศให้มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอยิ่งขึ้น สามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับโครงการDigital Parkในพื้นที่ EECศรีราชา ที่CATกำลังดำเนินการอยู่ จะทำให้ไทยมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สมบรูณ์ เหมาะกับการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจของผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการด้านเนื้อหารายใหญ่ และธุรกิจต่อเนื่องกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลต่างๆ ในไทยเพิ่มขึ้น
          โดยในการดำเนินโครงการฯCATได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่าจะต้องดำเนินโครงการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีปลอดภัยจากการทุจริตCATจึงเห็นพ้องกับการดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อมุ่งหวัง ให้CATก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของชาติที่มีศักยภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน