"ดีอี"ต่อยอดเน็ตประชารัฐ

ปลัดใหม่ร่ายแผนงานหวังยกระดับงานบริหาร
          กรุงเทพธุรกิจ ปลัดกระทรวงดีอีเผยนโยบายด่วนหลังรับตำแหน่ง มุ่งขับเคลื่อนประเทศผ่านเน็ตประชารัฐ เร่งต่อยอดบริการให้เป็นรูปธรรม วางเป้าอีก 1 ปีบริหารกระทรวงด้วยการประยุกต์ข้อมูลดิจิทัล-บิ๊กดาต้ามากขึ้น
          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการหลังเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ คือการเร่งรัดการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือ เน็ตประชารัฐ ให้มีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด และผลักดันให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
          โดยภายใน 6 เดือน จะพยายามทำให้โครงการเน็ตประชารัฐต่อยอดเป็นรูปธรรม 4 ด้าน คือ 1.อีคอมเมิร์ซที่คนในชุมชนสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 2.ระบบการแพทย์ทางไกลโดยใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการสื่อสารเพื่อบริการทางการแพทย์ 3.อี-เอ็ดดูเคชั่น หรือการทำให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ของเยาวชนทั่วประเทศ และ4.บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยมีชุมชนและประชาชนเป็นศูนย์กลาง
          นอกจากนี้ ยังมีงานสำคัญ อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ หรือการนำเอาบิ๊กดาต้า มาประยุกต์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ โดยกระทรวงดีอีจะเร่งทำฐานข้อมูล และระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันโดยกลุ่มที่สั่งการไปแล้ว ทั้ง ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ ,ข้อมูลบริการประชาชนระบบแผนที่และข้อมูลความมั่นคง โดยจะทำให้เสร็จภายใน 3 เดือน และตั้งเป้าหมายว่า ในอีก 1 ปี กระทรวงฯ จะเป็นมีความเป็นสมาร์ทมากขึ้นคือเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานมากขึ้น
          เธอ ระบุอีกว่า เบื้องต้นกระทรวงดีอีได้มอบแนวทางผลักดันหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอี เช่นสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เร่งดำเนินการจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการทำงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
          สำหรับการผลักดันกฏหมายสำคัญมีร่างกฏครับหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงฯนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการอาทิร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ ฯลฯ กระทรวงฯจะเร่งผลักดันให้สามารถนำมาบังคับให้เร็วที่สุด และกฎหมายทุกฉบับที่จะออกมาจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม และโดยยึดหลักสากล
          ดีอีกำลังผลักดันกฎฆมายสำคัญ อย่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ ขอให้มั่นใจว่าทุกฉบับที่ออกมาเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
          อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย