CAT หนุนไทยฮับดิจิทัลอาเซียนลุย NGDC โชว์โครงข่ายเคเบิลฯ

 “CAT” โชว์ความแข็งแกร่งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ลุย NGDC หนุนไทยก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน ดึงผู้ประกอบการคอนเทนต์ ตปท.ใช้ไทยเป็น Internet Hub
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า CAT พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลขยายความแข็งแกร่งของโครงข่ายระหว่างประเทศของไทยผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำอย่างเต็มที่ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียนได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมาย
          โดย CAT ในฐานะผู้ให้บริการหลักโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศจากไทยไปยังทุกภูมิภาคของโลกได้ดำเนินการจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาความสามารถ คุณภาพ และเสถียรภาพระบบเชื่อมโยงให้รองรับปริมาณการใช้ข้อมูลของคนไทยและของภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
          ทั้งนี้ ในปัจจุบัน CAT มีระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ จำนวน 6 ระบบ ประกอบด้วย ระบบเคเบิล FLAG (Fiber Optic Link Around the Globe) ระบบเคเบิล SEA-ME-WE 3 (Southeast Asia-Middle East-Western Europe 3) ระบบเคเบิล TIS (Thailand Indonesia Singapore) ระบบเคเบิล  SEA-ME-WE 4 (Southeast Asia-Middle East-Western Europe 4)   ระบบเคเบิล AAG (Asia-America Gateway) และระบบเคเบิล APG (Asia Pacific Gateway)
          พอ.สรรพชัย กล่าวว่า นอกจากเคเบิลใต้น้ำทั้ง 6 ระบบของ CAT ที่ให้บริการอยู่ เมื่อรวมกับการเปิดใช้งานของระบบเคเบิล AAE-1 จะทำให้เพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในภาพรวมของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและดึงดูดผู้ประกอบการ Content ต่างๆ ทั้งจากไทยและจากต่างประเทศ ในการใช้ไทยเป็น Internet Hub ในการกระจายข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการในภูมิภาค และสนับสนุนให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียนตามเป้าหมายของรัฐบาล
          ขณะเดียวกันเมื่อมีการรวมธุรกิจโครงข่ายเชื่อมโยงระบบเคเบิลใต้น้ำและดาต้าเซ็นเตอร์ของ CAT และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ภายใต้บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) จะส่งผลให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น
          โดยไทยจะมีโครงข่ายพื้นฐานระหว่างประเทศที่รองรับการใช้งานของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้อย่างเพียงพอทั้งปัจจุบันและอนาคต ตอบสนองการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการติดต่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูลในภูมิภาคเอเชียอย่างมีเสถียรภาพ
          “ระบบเคเบิลใต้น้ำที่ CAT ใช้งานอยู่มีมาตรฐานการจัดสร้างในระดับสูง มีความสามารถรองรับการใช้งานได้มากกว่า 54 เทราบิตต่อวินาที (Tbps) เมื่อรวมกับการเปิดระบบเคเบิลใหม่ครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพในภาพรวมของโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศของไทย” พอ.สรรพชัย กล่าว