เร่งหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่น กสทช.เดินหน้ารับฟังความเห็น พร้อมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย

โพสต์ทูเดย์ - กสทช.รับฟังความคิดเห็น คืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ขณะที่ความต้องการใช้คลื่นความถี่ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงาน กสทช.จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น
          ทั้งนี้ การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ เป็นการอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 (12/1) และ 24 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ ขณะเดียวกันมีความจำเป็นต้องจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ให้ผู้ใช้รายเดิมและนำคลื่นที่ว่างจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
          นายฐากร กล่าวว่า การจะนำคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรใหม่ จะต้องคำนึงถึง 3 ด้าน คือ 1.ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ในทุกมิติ 2.หากมีการเรียกคืนคลื่นก็ต้องการพิจารณาเรื่องการเยียวยาอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และมีความโปร่งใส และ 3.จะต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผล กระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วยความเป็นธรรม
          "การเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมา จัดสรรใหม่จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้รับอนุญาตที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืน คลื่นความถี่ในแต่ละกรณี สำนักงาน กสทช.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือ ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ" นายฐากร กล่าว
          นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช.ได้รับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม โดยมีสาระสำคัญเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการง่ายขึ้น และเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้ใช้ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ถือเป็นประกาศที่ใช้มานานและอาจไม่สอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน