กสทช.จ่อเรียกคืนคลื่นภายในเดือนธันวาคมนี้ประเดิม2600/2300MHz

 “กสทช.” จัดโฟกัสกรุ๊ป ถกเรียกคืนความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ คาดร่างประกาศฯแล้วเสร็จ พ.ย.นี้ เริ่มเรียกคืนคลื่นความถี่ภายใน ธ.ค. 60 เล็งประเดิมคลื่น 2600 MHz และ 2300 MHz
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.คาดว่าการทำร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2560 จากนั้นจะเริ่มกระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ภายในเดือน ธ.ค. 2560
          หลังจาก สำนักงาน กสทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา โดยกสทช.ได้กำหนดหลักการและแนวคิดในการเรียกคืนคลื่นความถี่ต่อเมื่อประเมินผลประโยชน์ต่อสังคมของการเรียกคืนมีค่ามากกว่าผลประโยชน์ต่อสังคม
          ทั้งนี้ การจะนำคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรใหม่ จะต้องคำนึงถึง 3 ด้าน คือ 1.ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยสำนักงานฯ จะพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ก็ต่อเมื่อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของการเรียกคืนคลื่นความถี่สูงขึ้นเทียบกับการไม่เรียกคืน
          2.หากมีการเรียกคืนคลื่นก็ต้องการพิจารณาเรื่องการเยียวยาอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และมีความโปร่งใส โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาอย่างโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ โดยจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ และ 3.จะต้องคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วยความเป็นธรรม
          นายฐากร กล่าวว่า ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจะนำเข้าสู่อนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคม และจะเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ จากนั้นนำไปรับฟังเห็นสาธารณะ และนำมาปรับปรุงเพื่อขอความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าเริ่มเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้ภายในเดือน ธ.ค.นี้ โดยสำนักงานฯ จะทำการศึกษาออกมาว่าจะเรียกคลื่นความถี่ไหนก่อนระหว่าง 2600 MHz และ 2300 MHz
          "กสทช.จะส่งหนังสือเรียกคืนคลื่นความถี่เอง เมื่อแจ้งขอคืนคลื่นและได้รับคำตอบรับจากผู้ที่ถูกเรียกคลื่นคลื่นความถี่ กสทช.จะเชิญมาตกลงกัน จากนั้นจะทำบทวิเคราะห์ประเมินมูลค่าคลื่น โดยจะให้สถาบันการศึกษาประเมินมูลค่าคลื่นและแนวทางชดเชยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้ตรงกับมูลค่าคลื่น และตั้งโต๊ะเจรจาเพื่อหาข้อสรุป โดยขั้นตอนทั้งหมดจะกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสอดคล้องกับการประมูลคลื่นที่จะเกิดขึ้น" นายฐากร กล่าว