โอทีทีหนาวกสทช.หาช่องเก็บเงิน

 พหลโยธิน 8 * กสทช.เล็งหารือคลัง-แบงก์ชาติ เก็บภาษีโอทีที ผ่านอีเพย์เมนต์ หลังเรกูเรเตอร์อาเซียนมีมติร่วม กัน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมนานาชาติเรื่อง โอทีที (OTT:Over the top) ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปใน 3 แนวทาง คือ 1.การส่งเสริมและกำกับดูแล ด้านภาษี รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภค 2.สร้างการแข่งขันที่เหมาะสม และเท่าเทียมกันในการให้บริการ โอทีที และ 3.ส่งเสริมการเข้าถึง เทคโนโลยี ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เน้นเนื้อหาที่การให้บริการ ที่เหมาะสมหลากหลาย โดยในการประชุมมีหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 8 ประเทศ คือ ไทย, มาเลเซีย, กัมพูชา, บรูไน, ลาว, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และเวียดนาม และผู้ให้บริการโอทีที
          สำหรับประเทศไทย สำ นักงานจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี อาทิ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการจัดเก็บภาษีผ่านอีเพย์เมนต์ หรือ เนชั่นแนล เพย์เมนต์ เกตเวย์ ส่วนเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อมูล ส่วนบุคคลนั้น ประเภทการสื่อ สารผ่านสังคมออนไลน์ (Social network) หรือการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามกฎหมาย จะขอความร่วมมือผู้ให้บริการโอทีที ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย (Code of Conduct) เป็นต้น โดยข้อสรุปดังกล่าวสำนักงานจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการโอทีที ซึ่งมี พ.อ.นที ศุกลรัตน์ เป็นประธาน เพื่อนำไปประกอบการรับฟังความ คิดเห็นเพื่อสรุปออกมาเป็นข้อบังคับต่อไป.