สคช.ผนึก ICDL ตามรอยยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

ICDL ลงนามความร่วมมือ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ในการประเมินสมรรถนะความสามารถในการด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยมาตรฐานสากล ICDL เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคคลากร ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นหัวใจและเครื่องมือหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ส่งผลต่อการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย
          นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช.กล่าวว่า "สคช.ประกาศความพร้อมพัฒนาการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลให้กับคนไทย ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเดินหน้าทำงานอย่างเข้มข้น ทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการในการดำเนินงาน มาพัฒนา
          เสริมสร้างศักยภาพของคนไทย ซึ่งครั้งนี้ เป็นการร่วมมืออย่างมีนัยยะสำคัญเพราะได้ผู้นำด้านการประเมินความรู้สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลในระดับสากลอย่าง ICDL มาร่วมมือกันทำงานสนับสนุน ยกระดับความรู้และทักษะด้านการใช้ดิจิทัลให้กับบุคลากรของรัฐ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ด้วยการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลคาดว่าในอนาคตจะเห็นการสร้างกำลังคนในตลาดอาชีพของคนไทย ติดอาวุธเครื่องมือที่สำคัญในการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ"
          นางสาวทีน่า วูผู้จัดการทั่วไป ไอซีดีแอล เอเชีย กล่าวว่า "คนไทยควรเตรียมตัวฝึกฝนทักษะไอทีสำหรับการทำงานสำหรับยุคดิจิทัล ทักษะนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในการสร้างประสิทธิภาพ ความพร้อมในการทำงานในสายอาชีพต่างๆ ทุกระดับชั้น การที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายพัฒนาทุนมนุษย์สะท้อนวิสัยทัศน์ถึงสินทรัพย์ที่จะประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 เป็นผลสำเร็จอยู่ที่กำลังคน  และสอดคล้องกับเป้าหมายของ ไอซีดีแอลที่มุ่งการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมในระดับสากลทั่วโลกตามทิศทางที่ภาครัฐวางไว้"
          ดร.ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ  ไอซีดีแอลประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการนำองค์ความรู้ของไอซีดีแอลที่เป็นผลสำเร็จทั่วโลกเข้ามาสู่ประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการสนับสนุนนโยบาย 4.0 ด้วยมาตรฐานสากล ทำให้โครงสร้างและมาตรฐานการประเมินสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยมีทัดเทียมกับทุกประเทศทั่วโลก