กสทช.อึ้ง!สตง.ขอดูบัญชีเงินเดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือถึงนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ กสทช.ประจำปี 2559 อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้โอนจ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ กสทช.ทุกคน หรือบัญชีเงินเดือน โดยเฉพาะส่วนงานสำนักงาน กสทช.เขต 17 จ.เชียงราย สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง และข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานจากระบบสแกนนิ้วมือ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค.2559 ของเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่ง กสทช.มีพนักงานราว 1,000 คน
          สำหรับการขอข้อมูลของ สตง.นั้น ที่ผ่านมา กสทช.ก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด แต่การขอข้อมูลบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนพนักงานรวมถึงการบันทึกเวลาทำงานนั้น ถือเป็นครั้งแรกจึงต้องนำเรื่องดังกล่าวหารือกับผู้บริหาร กสทช.ก่อนว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรเนื่องจากยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกันหลายส่วนงานว่า ข้อมูลบัญชีธนาคารนั้น แม้จะเป็นบัญชีที่ กสทช.โอนเงินเดือนให้พนักงาน แต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เกรงว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และอาจถูกฟ้องร้องได้
          ทั้งนี้หนังสือ สตง.ระบุว่า การขอข้อมูลของ สตง.นั้น เป็นการทำหน้าที่ตามมาตรา 42 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ที่ระบุว่าในการตรวจเงินแผ่นดินนั้น ให้ผู้ว่าการ สตง.และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ หลักฐานในการใช้จ่าย และหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสามารถเรียก กสทช.หรือเจ้าหน้าที่มาเพื่อสอบสวนได้แต่ถ้าหากหน่วยงานนั้นมีกฎหมายห้ามเปิดเผยข้อมูลหากผู้ว่าการ สตง.มีหนังสือแจ้งมา ก็ขอยกเว้นได้.