เตรียมก้าวสู่เมืองหลวงดิจิทัลจัดสัมมนาทำแผนแม่บทไอที

กรุงเทพฯ * กทม.เตรียมก้าวสู่เมืองหลวงดิจิทัล จัดสัมมนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 5 ปี เผยว่าจ้าง ม.มหิดลเป็นที่ปรึกษา
          ที่โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค เมื่อวันที่ 5 กันยายน นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อนำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. ได้ดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทฯ เพื่อให้เป็นการกำหนดกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเป็นการวางแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมารองรับการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ กทม. ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล และกรอบนโยบายด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
          ทั้งนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดทำแผนแม่บทฯ เพื่อทดแทนฉบับเดิมซึ่งสิ้นสุดระยะของแผนในปี พ.ศ.2560 โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บทฯ ฉบับใหม่ ซึ่งทีมงานได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ผ่านมา กรอบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่างๆ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงที่ปรึกษาได้จัดการสนทนากลุ่ม ณ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กทม.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ครบถ้วนจากผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับใหม่
          การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้จากการดำเนินการของที่ปรึกษาและทีมงาน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนแม่บทฯ และร่างแผนปฏิบัติการรายปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทม.
          รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ความต้องการของประชาชน การแข่งขันในเวทีโลก และการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 กทม.จึงต้องมีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลายมาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงาน โดยแผนแม่บทฯ ฉบับใหม่ต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลประเทศไทยทั้ง 2 ฉบับคือ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
          "เราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นโอกาสดีที่ กทม.ได้ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ เพราะเคยเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้กับหน่วยงานรัฐหลายแห่ง ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า กทม.จะมีกรอบแนวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลายมาใช้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส เป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ต่อไป" นางวรรณวิไลกล่าว.