CATเซ็นเอ็มโอยูกับสหพันธ์ขนส่งทางบกร่วมพัฒนาระบบไอที

CAT-สหพันธ์ขนส่งทางบกฯ ลงนามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพัฒนาศักยภาพการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้า-ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานสากล
          นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า บริษัทและสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และพัฒนาเศรษฐกิจด้านการนำเข้าและส่งออก
          สำหรับร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดภายหลังจากที่ได้ดำเนินการร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา โดย CAT จะนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาร่วมพัฒนาศักยภาพในการขนส่งของสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การดำเนินงานในด้านการนำเข้า-ส่งออก เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจะจัดให้มีระบบในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ระบบโลจิสติกส์ ดำเนินการได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ตลอดทั้งกระบวนการ รวมถึงจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง
          “เชื่อมั่นว่าการนำระบบไอทีมาช่วยให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์เชิงรุกของสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ในครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งเสริมให้การขนส่งโดยรถทุกประเภทในระดับประเทศ สามารถเติบโตและก้าวหน้าอย่างมีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น” นายดนันท์ กล่าว
          ทั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกัน ศึกษา ส่งเสริม แลกเปลี่ยน และพัฒนาระบบการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การให้บริการเกิดประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งจะร่วมกันพัฒนาบุคลาการของแต่ละหน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มยิ่งขึ้น
          นายดนันท์ กล่าวว่า จากแนวทางการดำเนินงานข้างต้นจะช่วยให้สหพันธ์การขนส่งฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนของเหล่าสมาชิก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการบรรทุกและขนส่งทุกประเภท รวมถึงช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และยกระดับมาตรฐานและการให้บริการรถขนส่งทุกประเภท ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับบริการที่ดีและมีความปลอดภัย
          ด้านนายทองอยู่ คงขันธ์ สหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นโครงการและแนวนโยบายต่อเนื่องของกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งให้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสนองนโยบายรัฐบาลในภารกิจสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ นโยบายประชารัฐภาครัฐและองค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชาชน คิดร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนำเสนอประเด็นร่วมลงมือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติโดยรวม ทำให้การพัฒนาและการแก้ปัญหาได้สำเร็จลุล่วงร่วมกัน
          ส่วนอีกนโยบาย คือ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งต้องทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการยกระดับมาตรฐานและการพัฒนายกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในกลุ่มภูมิภาคและทั่วโลก ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี เช่น E-commeres, E-Payment, E-DATA (AI-IT) และ E-Logisties