คลังเจอปมกม.ใหม่ ฉุดจัดซื้อจัดจ้างใน33รัฐวิสาหกิจสะดุด

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลังเปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ประชุมนัดแรกเมื่อเร็วๆนี้ โดยที่ประชุมได้มีการติดตามผลการบังคับใช้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยพบว่ามีหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 33 แห่ง ที่ประสบปัญหา ไม่สามารถดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง บางกิจกรรมได้ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างแบบเชิงพาณิชย์ จึงได้ให้กลับไปจัดทำรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม และเสนอกลับที่ประชุมในสัปดาห์นี้
          "ขณะนี้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ได้เริ่มแล้ว ซึ่งมีบางกิจกรรมที่ติดปัญหาไม่สามารถทำตามได้ แต่ไม่ใช่ติดขัดไปทั้งหมด จึงให้หน่วยงานต้นสังกัดไปจัดทำรายละเอียดมาว่ามีรายละเอียดอย่างไร โดยจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาโดยตรง ซึ่งแนวทางแก้ไขอาจพิจารณายกเว้นบางกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเข้าเกณฑ์ตามพ.ร.บ.ใหม่นี้ และให้ออกระเบียบขึ้นมาสำหรับใช้กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ติดขัดเป็นการเฉพาะ แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้หลักการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีเงื่อนไขการประกวดราคาที่เปิดกว้างเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างใหม่ที่ทำขึ้น"
          สำหรับรูปแบบของกิจกรรมที่มีปัญหา เช่น รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการต่างประเทศ จะติดปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมที่แตกต่างของแต่ละท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือรัฐวิสาหกิจในเชิงพาณิชย์ก็ติดปัญหามาก
          "การจัดซื้อจัดจ้างบางประเภทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มาก เพราะทำให้ความลับทางการค้ารั่วไหล จนทำให้คู่แข่งรู้ และแข่งขันทำธุรกิจได้ยาก เช่น การจัดซื้อ เชื้อเพลิง ดังนั้นต้องมีการออกระเบียบเพื่อผ่อนปรนให้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่มี การพิจารณา ก็อนุญาตให้ใช้การจัดซื้อ จัดจ้างตามรูปแบบเดิมไปก่อน"
          นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในที่ประชุมมีรัฐวิสาหกิจส่วนหนึ่ง ที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกรอบของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างใหม่ได้ครบ 100% แต่มีอีก 33 รัฐวิสาหกิจที่พบปัญหา เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การบินไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งอื่นๆ
          "รัฐวิสาหกิจที่ติดขัดได้รายงานปัญหาว่า มีกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายใหม่ได้รวมๆ แล้ว 100 กิจกรรม ซึ่งแต่ละแห่งก็มีมากน้อยไม่เท่ากัน แต่ภาพรวมส่วนใหญ่ยังทำตามได้ ยกเว้นบางกิจกรรมที่อาจมีข้อติดขัดบ้างก็ให้กลับไปทำการบ้านและเสนอกลับมา โดยการ แก้ปัญหาก็สามารถให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาออกประกาศให้ได้เลยนอกจากนี้ในที่ประชุม ยังมอบหมายให้กรมบัญชีกลางเร่งประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งต่อไปโดยเร็ว" นางสาวสุทธิรัตน์กล่าว
          สำหรับการออก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การลดการทุจริตคอร์รัปชั่น นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ช่วยลด งบประมาณของภาครัฐลง