"อีอีซีดี"เร่ง5แผนรับทุนโลก จับ10ยักษ์กลุ่มเป้าหมายประเดิมลงทุนเชื่อมค้าจีน

 เปิด 5 แผนพัฒนาอีอีซีดี เร่งจัดทำแผนแม่บท ดึงนักลงทุนรายใหญ่ของโลกประเดิม 10 ราย ตั้งเป้า ยกระดับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามแนวเส้นทางการขยายการค้าของจีนขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางของ Digital Tech Startup ในอาเซียน
          จากที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ประกาศเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล หรืออีอีซีดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี)
          โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเมื่อวันที่ 9สิงหาคม 2560 ได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานว่าที่ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยความร่วมมือของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานดังกล่าว อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานควบคู่กับการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่โครงการดิจิตอลพาร์คไทยแลนด์
          แหล่งข่าวจากคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า สำหรับภารกิจการขับเคลื่อนเขตส่งเสริมอีอีซีดี จะแบ่งออกเป็น 5 แผนงานหลัก ประกอบด้วย แผนงานที่ 1 เป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลของประเทศ โดยจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานได้แก่ แผนธุรกิจ รูปแบบการลงทุน และการออกแบบก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ร่างแรกของแผนแม่บท
          รวมถึงจัดทำแผนส่งเสริมการลงทุนยกระดับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของไทยตามแนว เส้นทางการขยายการค้าของจีน (Fiber One Belt One Road) โดยในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงสถานีเคเบิลใต้น้ำที่ศรีราชา เชื่อมกับโครงข่ายภาคพื้นดินที่ต่อจากไทยไปประเทศ เพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาค
          แผนงานที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานชักจูงการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายที่เป็นธุรกิจชั้นนำระดับโลก โดยปัจจุบันได้มีการหารือเบื้องต้นกับนักลงทุนจำนวน 10รายอาทิ Google, Amazon,Celestica, Seagate, IBM, Huawei, AliCloud, Cisco, Asean Korea Trade Investment และ ผู้ว่าการเทศบาลนครเมืองเสินเจิ้น
          แผนงานที่ 3 การพัฒนากำลังคนดิจิตอลรองรับนักลงทุน ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 1.การส่งเสริมให้อีอีซีดีเป็นศูนย์กลางด้านกำลังคนดิจิตอลที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ด้วยการดึงดูดให้เกิดชุมชน Digital Nomad และ Digital Expat ที่เป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางของ Digital Tech Startup ในอาเซียน 2.จัดให้มีกลไกการดำเนินงานและกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลกับธุรกิจดิจิตอลไทย และ บุคลากรดิจิตอลในทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับธุรกิจไทย 3.จัดเตรียมกระบวนการรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอล
          แผนงานที่4เป็นการยกระดับและสร้างอุตสาหกรรมดิจิตอลแห่งอนาคต กระทรวงดิจิทัลฯจะดำเนินการ จัดตั้งสถาบันไอโอที ขึ้นเป็นโครงการนำร่องของอีอีซีดี ในการสร้างอุตสาหกรรมIoT (InternetOfThings)ที่เป็นอุตสาหกรรม S-Curve ที่จำเป็นต่อการยกระดับอุตสาหกรรม S-Curve อื่นของประเทศ รวมถึงการให้อีอีซีดีเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลของอีอีซี และแผนงานที่ 5 เป็นการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมนวัตกรรมดิจิตอล เป็นต้น