"หุ้นลด-รวบพาร์"ไตรมาส2 "เอเพ็กซ์"โละขาดทุนสะสม

กรุงเทพธุรกิจ - จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไตรมาส2ปีนี้พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยประกาศปรับลดราคามูลค่าที่ตราไว้ หรือพาร์ กันอย่างคึกคัก จำนวน 9 บริษัท ซึ่งความคาดหวังของการปรับพาร์ เพื่อต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้หุ้น และวิธีการ ทางบัญชีในการล้างขาดทุนสะสม ซึ่งจะได้ผลหรือไม่จะสะท้อนให้เห็นจากการซื้อขายหุ้นเมื่อเปิดเทรดพาร์ใหม่
          สำหรับบริษัทที่ปรับลดพาร์ประกอบด้วย บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APX) ปรับพาร์จาก 1บาทต่อหุ้นเป็น 0.5 บาทต่อหุ้น บริษัทบางปะกง เทอร์มินอล(BTC)จากพาร์ 12 บาท เหลือ 0.68 บาท บริษัท ดิจิตอลเทค (DIGI) จาก 0.10 บาทเป็น 0.50 บาท บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค (NEWS) จาก 5 บาทเป็น 1 บาท บริษัทเอ็นเอฟซี (NFC) จาก 0.50 บาทเป็น1.25 บาท บริษัทานตะวันอุตสาหกรรม(THIP)จาก10 บาทเป็น 1 บาท บริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม(SSSC)จาก 10 บาท เป็น 1 บาท บริษัทอินเตอร์ลิ้งคเทเลคอม (ITEL) จาก 1 บาทเป็น 0.50 บาท บริษัทมาลีกรุ๊ป (MALEE)จาก 1 บาทเป็น 0.50บาท "พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์" ประธานกรรมการบริษัท บริษัทเอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APX)ให้ความเห็นว่าการปรับลดพาร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน ซึ่งจะมีทั้งการลดทุนโดยการลดพาร์ มีเป้าหมายเพื่อล้างขาดทุนสะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลใดๆ เพราะไม่ได้ลดจำนวนหุ้นลง และผู้ถือหุ้นยังคงซื้อขายหุ้น APX ในกระดานได้ตามปกติ
          ส่วนการเพิ่มทุนก็เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุน ทำให้บริษัทมี เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายโครงการ ตามเป้าหมาย ดังนั้นเชื่อมั่นว่าแผนดำเนินงานปัจจุบัน และโครงการที่ดีหลายๆโครงการ ของบริษัทจะนำมา ซึ่งความสำเร็จที่มั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
          ตามแผนการลงทุน บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการปรับโครงสร้างทางการเงินไปพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 2560-2562) โดยจะพัฒนาโครงการไปในทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,830 ล้านบาท หรือคิดเป็น อัตราการเติบโต 394% ประกอบด้วยโรงแรม เรสซิเด้นซ์ และศูนย์การค้า ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากผลประกอบการทั้งหมดภายใน 3 ปีโดยประมาณทำให้บริษัทมีความมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ในอนาคต APX จะเปลี่ยนชื่อย่อเป็น APEX  เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทในปัจจุบัน หากย้อนไปพิจารณาหุ้นที่ปรับเปลี่ยนพาร์ เมื่อหุ้นเปิดให้ซื้อขายในกระดานหลัก พบว่า การซื้อขายจะคึกคักมากขึ้น  เช่นหุ้นของ บริษัทมาลีกรุ๊ป พบว่า การซื้อขายหุ้นคึกคักโดยเฉพาะปริมาณการซื้อขายที่หมุนเวียนในตลาดรวม และหุ้นมาลีมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 200% หรือ 2 เท่าตัว ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ถือหุ้น เมื่อหุ้นมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นการจะเข้าซื้อเพื่อลงทุนหรือขายออกก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น
          นอกจากนี้จากข้อมูลพบว่า บริษัท จดทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการลดพาร์เพื่อล้างขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นกระบวนการทางบัญชีแล้ว แต่ละบริษัทจะมีการชี้แจงไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ
          สอดคล้องกับบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเตรียมการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 1 บาท เป็น 12 บาท โดยวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้จากเดิม 1 บาท เป็น 12 บาท และลดทุน เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของ บริษัท
          บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เห็นว่า กรณีมีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 5 บาท เป็น 1 บาท จะเป็น การเพิ่มจำนวนหุ้นในตลาด ลดการกระจุกตัว ของหุ้น ทำให้หุ้นมีสภาพคล่องในการซื้อขาย เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มการกระจาย การถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นในวงกว้าง ระดมทุน ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและผู้ถือหุ้น
          เช่นเดียวกัน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  ITEL แจ้งว่า บริษัทจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการลดพาร์ เพื่อ เป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้ความเห็นว่า บริษัทที่มีการลดพาร์หรือรวบพาร์นั้น ส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นและจะเป็นหุ้นขนาดเล็ก ซึ่งบางบริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องได้ แต่ต้องมีพื้นฐานที่ดีรองรับ หรือมีโครงการในอนาคตสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทมีความสนใจในการเข้าลงทุน หากพื้นฐานไม่มีปัจจัยหนุนหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น การปรับ เปลี่ยนพาร์ก็อาจจะไม่ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น