"ดีอี"วางยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นการติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง รัฐบาลจึงมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ในส่วนกระทรวงดิจิทัลฯได้วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ระยะเวลา 20 ปี แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะแรก Digital Foundation ประเทศไทยจะลงทุนและสร้างรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในช่วง 1 ปี 6 เดือนนับจากนี้ไป ระยะที่ 2 Digital Thailand I:Inclusion ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ ระยะที่3 Digital Thailand II: Full Transfromation ช่วง 10 ปี ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมีศักยภาพ
          ส่วนระยะที่ 4 Golbal Digital Leadership ช่วง 10-20 ปี ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน การผลิกโฉมประเทศไทย Digital Trannsfromation เป้าหมาย 10 ปีจากนี้ไป จะดำเนินการใน 4 เรื่องคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการก้าวทันเวทีโลก โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน,การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม,การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล, ปฏิรูปภาครัฐ สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศการลดราคาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงลงร้อยละ2-3