TOTติดฟรีไวไฟตรัง81หมู่บ้านขยายครบ254แห่งในต.ค.60

TOTติดตั้ง "WiFi เพื่อประชาชน" ใช้บริการฟรี ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ จ.ตรังแล้ว 81 หมู่บ้าน ตั้งเป้าขยายครบ 254 แห่ง ภายใน ต.ค. 60
          นายพิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา ได้มอบบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง "wifi เพื่อประชาชน" ให้ 11 หมู่บ้านใน อ.กันตัง จ.ตรัง ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ
          ทั้งนี้ หวังว่าจะเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้พื้นที่ ซึ่งไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยนอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาของเยาวชนประโยชน์ในด้านสาธารณสุขจะสามารถค้นหาข้อมูลเบื้องต้น และประโยชน์ต่อความสะดวกในการดำเนินชีวิต เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่สำคัญจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเศรษฐกิจพัฒนาชุมชน
          สำหรับการส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง "wifi เพื่อประชาชน" กระทรวงดิจิทัลฯ ได้กำหนด สถานที่ติดตั้งให้บริการที่ประชาชนและชุมชน สามารถเข้าใช้งานได้โดยสะดวก อาทิ วัดโรงเรียน โรงพยาบาล ศาลาประชาคม ที่ทำการหมู่บ้าน สถานที่ราชการ เป็นต้น โดยจะติดตั้งตามจำนวนหมู่บ้านที่ขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหมู่บ้านละ 1 จุด ที่ระดับความเร็วรับ/ส่ง 30 mbps/ 10 mbps
          นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้โครงการเน็ตประชารัฐมีความคืบหน้าไปมาก โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ได้ดำเนินการขยายการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปตามพื้นที่หมู่บ้านทั้ง 5 ภาค ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการติดตั้งได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลภายในปี 2560 และเมื่อขยายโครงข่ายแล้วเสร็จ จะทำให้ประเทศไทยมีระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงความยาวรวมกว่า 131,320 กิโลเมตร
          อีกทั้งโครงการเน็ตประชารัฐจะเป็นฐานรากสำคัญที่จะเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม กระทำภายใต้กรอบการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะครอบคลุมใน 6 มิติ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านรัฐบาล ด้านทุนมนุษย์และความเชื่อมั่น เพื่อไปสู่เป้าหมายใหญ่ของประเทศ คือ ส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
          ด้านนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ TOT กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐนับเป็นโครงการที่สำคัญของรัฐบาล ทีโอทีได้เร่งติดตั้งขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการเน็ตประชารัฐที่กระทรวงดิจิทัลมอบหมายให้ทีโอทีเป็นผู้ดำเนินการแทนโดยได้แรงติดตั้งขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
          โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 24,700 หมู่บ้านใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13,435 หมู่บ้าน ภาคเหนือ จำนวน 4,398 หมู่บ้าน ภาคใต้ จำนวน 4,398 หมู่บ้าน ภาคกลาง จำนวน 2,072 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก จำนวน 1,542 หมู่บ้าน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 81 หมู่บ้าน
          ส่วนจ.ตรัง เป้าหมายการขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวน 254 แห่ง ภายในปี 2560 ปัจจุบันติดตั้งไปแล้วจำนวน 81 หมู่บ้าน และจะดำเนินการติดตั้งให้ครบทั้ง 254 แห่ง ภายในเดือน ต.ค. 2560 โดยที่ อ.กันตัง ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว 11 หมู่บ้าน