เตรียมรีดภาษีเว็บดังต่างประเทศบังคับหัก ณ ที่จ่ายไม่เกิน 15%

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเสนอให้กระทรวงการคลังเห็นชอบได้ภายในเดือนนี้
          ทั้งนี้ การเสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบนั้น ต้องรอร่างกฎหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อให้ ผู้ประกอบการนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดรายได้ขึ้นในประเทศไทย ต้องทำตามกฎหมายของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่จะออกมาด้วย ซึ่งทางกรมสรรพากรและกระทรวง ดิจิทัลฯ ได้มีการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด
          "ผู้ประกอบการนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดรายได้ในประเทศไทย จะต้องทำตามทั้งกฎหมายของกระทรวงดิจิทัลฯ และกฎหมายของกรมสรรพากร หากไม่ดำเนินการก็จะมีความผิดทั้ง 2 กฎหมาย" นายประสงค์กล่าว
          สำหรับการออกกฎหมายครั้งนี้ กรมสรรพากรต้องการอุดช่องว่างการเก็บภาษีจากสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูบ กูเกิล ไลน์ และ เฟซบุ๊ก เป็นต้น เนื่องจากกฎหมายปกติที่มีอยู่ไม่สามารถเก็บภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นในไทยได้ และการออกกฎหมายนี้จะทำให้เป็นธรรมในระบบภาษีมากขึ้น ซึ่งการแก้กฎหมายครั้งนี้หากทำได้สมบูรณ์ก็จะทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มมากขึ้น
          สำหรับเก็บภาษีผู้ประกอบการนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดรายได้ในประเทศไทย จะมีการกำหนดอัตราเพดานสูงสุดไว้ในกฎหมาย ให้เสียภาษีหักที่จ่ายไม่เกิน 15% โดยผู้จ่ายเงินเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีและ นำส่งให้กรมสรรพากร อย่างไรก็ตามจะต้องมีการออกกฎหมายลูกเพื่อกำหนดอัตราที่แท้จริงอีกครั้ง ซึ่งจะมีหลายอัตราตามประเภทการประกอบธุรกิจ
          นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังตรวจสอบการเสียภาษีอี-คอมเมิร์ซ ของผู้ประกอบการไทยทั้งบุคคลธรรมและนิติบุคคลที่มีอยู่ประมาณ 8 แสนราย ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายปกติที่มีอยู่ ซึ่งการดำเนินการระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ให้การชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต จะช่วยให้เก็บภาษีอี-คอมเมิร์ซมีประสิทธิภาพมากขึ้น