กสทช.อนุมัติคลื่น920-925 รองรับใช้งานเทคโนโลยีIoT

“กสทช.” มีมติให้ใช้คลื่น 920-925 MHz รองรับเทคโนโลยี  IoT พร้อมอนุมัติคลื่น 800/900 MHz และ 400 MHz ใช้งานระบบคมนาคมขนส่งทางราง เผยนำเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวี งวด 4 ส่งเข้าคลังแล้ว 4,215.15 ล้านบาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสทช.เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560 มีมติเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ 920-925 MHz จำนวน 3 ฉบับ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
          โดย(ร่าง) ประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ 920-925 MHz 3 ฉบับ ได้แก่ 1.(ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz 2.(ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID และ 3.(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ประเภท Radio Frequency Identification: RFID ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับการใช้งานในลักษณะ IoT
          นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.ได้อนุมัติให้ใช้งานคลื่นความถี่ 800/900 MHz และ 400 MHz สำหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยมีเงื่อนไขจะต้องมีการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวภายในไม่เกินปี 2563 ซึ่งหากไม่มีการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว เงื่อนไขการอนุญาตก็ให้สิ้นผลไป
          สำหรับคลื่นความถี่ 800/900 MHz เป็นคลื่นความถี่ที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงในวันที่ 15 ก.ย. 2561 ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 400 MHz เป็นคลื่นความถี่ที่ปัจจุบันใช้งานทางด้านวิทยุสื่อสาร
          ขณะเดียวกัน กสทช.ได้นำเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวี งวดที่ 4 จำนวน 4,215.15 ล้านบาท ส่งเข้ากระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 80/2557 ข้อ 5 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช.นำเงินรายได้จากการประมูลตามมาตรา 41 วรรคหก แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หลังหักค่าใช้จ่ายส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน