เปิดให้บริการเน็ตชายขอบปลายปีนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 กสทช.กำหนดให้มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคของทั้ง 8 สัญญา ในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน งบประมาณ 13,614.62 ล้านบาท ผ่านวิธีอี-อ๊อคชั่น โดยจะตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม และจะเคาะราคาวันที่ 1-2 ส.ค.60 และลงนามในสัญญาได้ในเดือน ส.ค.60 เริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.60 ไม่น้อยกว่า 15% ของหมู่บ้านเป้าหมาย และจะให้บริการครบ 3,920 หมู่บ้านภายในเดือน ก.ค.61 ซึ่งจะติดตั้งจุดกระจายสัญญาณรวมทั้งสิ้น 4,916 จุด รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 30 เมกะบิต
          ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูงจะมีการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ไฟเบอร์ ออฟติก เคเบิล) ไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย ระยะทางประมาณ 8,500 กิโลเมตร รวมถึงมีการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะยูเอสโอ ฟรี ไวไฟ ประชารัฐ ให้บริการฟรี ในทุกหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 5,229 จุด และมีการสร้างศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ พร้อมผู้ดูแลศูนย์แห่งละ 1 คน เปิด ให้บริการฟรีจำนวน 763 แห่ง โดยแต่ละศูนย์สามารถรองรับการเข้าถึงและการใช้งานของประชาชนจาก 2-4 หมู่บ้าน และยังเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังหน่วยงานของรัฐ 1,317 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 1,210 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 107 แห่ง ให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ฟรี โดย กสทช. จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บริการและบำรุงรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี.
--จบ--