ดีอีเร่งจัดทำแอพฯ เพื่อเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับ

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปงานด้านความมั่นคงที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความมั่นคง
          โดย พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยถึงการจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานภาครัฐ 27 หน่วยงาน เพื่อให้ สมช.นำฐานข้อมูลจากทั้ง 27 หน่วยงานรัฐมาในการวิเคราะห์และประเมินภัยคุกคามต่างๆ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สนับสนุนเรื่องการเชื่อมโยงและการจัดทำแอพพลิเคชั่นที่จะใช้เพื่อเข้าและถอดรหัสของข้อมูลที่มีชั้นความลับจัดทำแผนแม่บทในการปฏิรูปการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงกลาโหม ทั้งการวิจัยและด้านอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ การปฏิรูปองค์กรตำรวจ และการปฏิรูปงานด้านข่าวกรอง โดย สตช. ได้ดำเนินงานเกือบเสร็จสิ้นทุกกรณี โดยมี 1 กรณีที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติได้ขอเชื่อมโยงกับ 17 หน่วยงาน ที่มีหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ภัยคุกคาม ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ต่อไป