กสทช.ไล่ทวงคลื่นความถี่หน่วยงานรัฐ

พหลโยธิน 9 * กสทช.ตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่นความถี่ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในมือหน่วยงานรัฐ ขีดเส้นตาย 1 เดือนต้องกำหนดเงื่อนไขเสร็จสิ้นในการเยียวยา
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทร ทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานได้ตั้งคณะทำงาน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความ ถี่ มีอำนาจหน้าที่เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จาก ผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ โดยส่วนใหญ่จะ อยู่ในมือหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง กสทช.ต้องทด แทน ชดใช้ หรือจ่ายตอบแทนให้กับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย ทั้งนี้ คณะทำงานต้องดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน
          โดยหลังจากนั้น สำนัก งานจะนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป เพื่อจะได้เดินตามแผนการประมูลคลื่นความถี่ที่ได้วางไว้ โดยจะนำคลื่นความถี่ที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มาประมูล พร้อมทั้งมีการเยียวยาให้กับเจ้าของคลื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
          ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขจะให้มีบุคคลภายนอก อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรม การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการกำหนดค่าเยียวยา ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วย.