กสทช.ตั้งคณะทำงานร่างเกณฑ์เรียกคืนคลื่นให้เสร็จใน1เดือน

“กสทช.” ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่นความถี่และเยียวยาให้เสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนเสนอบอร์ด กสทช.นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนนำประมูลตามแผน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้ตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ตามมาตรา 27 (12/1) พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ที่ให้ กสทช.มีอำนาจหน้าที่เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จากผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ได้ โดย กสทช.ต้องทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายตอบแทนให้กับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย ทั้งนี้คณะทำงานต้องดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
          หลังจากนั้น สำนักงาน กสทช.จะนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป เพื่อจะได้เดินตามแผนการประมูลคลื่นความถี่ที่ได้วางไว้ โดยจะนำคลื่นความถี่ที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มาประมูล พร้อมทั้งมีการเยียวยาให้กับเจ้าของคลื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
          โดยภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจะให้มีบุคคลภายนอก อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการกำหนดค่าเยียวยา ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วย
          ก่อนหน้านี้ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ได้เข้าหารือกับสำนักงาน กสทช.เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากประสงค์คืนคลื่นความถี่ 2600 MHzจำนวน 90 MHz จากที่ครอบครองอยู่ทั้งสิ้น 120 MHz ส่วนที่เหลืออีก 30 MHz ยังคงไว้ให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก